ทูตกิจกรรมของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ Walailak Ambassador Camp ๒๐๑๗