ข่าวทั่วไป

ทูตกิจกรรมของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ Walailak Ambassador Camp ๒๐๑๗

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยส่วนสื่อสารองค์กร จัดทำโครงการ ทูตกิจกรรมของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ Walailak Ambassador Camp ๒๐๑๗ เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้พบปะ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ทักษะชีวิตทางด้านการเรียนระหว่างเพื่อนต่างสถาบัน พี่ ๆ นักศึกษา และคณาจารย์ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งเพื่อจะได้ค้นพบตัวเองในการเลือกหลักสูตรที่จะศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญสามารถสร้างและพัฒนาผู้เรียน ให้เกิดคุณลักษณะต่างๆ ที่ต้องการในยุคดิจิทัล โดยเฉพาะการใช้สื่อ Social media ให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนและชีวิตประจำวัน นอกจากนี้ เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีและความร่วมมือด้านต่างๆ ระหว่างมหาวิทยาลัยกับโรงเรียน

ส่วนสื่อสารองค์กรขอเชิญนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน ๒ - ๔ คน ที่มีเกรดเฉลี่ย ๒.๗๕ ขึ้นไป มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี และมีความสนใจเข้าร่วมกิจกรรม ในระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ยกเว้นการเดินทางของนักเรียนจากโรงเรียนมาที่มหาวิทยาลัย (ไป-กลับ)

ทั้งนี้ ขอให้นักเรียนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมส่งผลงานเป็นคลิปวิดีโอ หัวข้อ “มหาวิทยาลัยในฝัน” ตามมุมมองและทัศนะของนักเรียน ความยาวไม่เกิน ๒ นาที หรือเรื่องเล่า หัวข้อ “มหาวิทยาลัยในฝัน” ตามมุมมองและทัศนะของนักเรียน ความยาวไม่เกิน ๑ หน้ากระดาษเอ ๔ โดยจัดส่งใบสมัครได้ที่ E-mail : ocd.walailak@gmail.com และจัดส่งผลงานได้ที่ facebook: walailakuniversity ภายในวันอังคารที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐

มหาวิทยาลัยจะพิจารณาคัดเลือกผลงานและตอบกลับไปยังผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจำนวน ๑๒๐ คน เพื่อเชิญเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ทั้งนี้มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ขอเรียนเชิญอาจารย์จำนวน ๑ - ๒ ท่าน เข้าร่วมสังเกตการณ์การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณสุภาณี เพชรานันท์ ส่วนสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โทรศัพท์ ๐ ๗๕๖๗ ๓๗๒๕-๓๐ /๐๘ ๐๓๘๒ ๙๔๔๔ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://ocd.wu.ac.th

หนังสือ
ใบสมัคร
กำหนดการ

TOP