ข่าวทั่วไป

นักศึกษาจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหรรม ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี นำเสนอผลการฝึกงานกับฝ่ายบริการการใช้ประโยชน์เครื่องมือ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นักศึกษาจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี นำเสนอผลการฝึกงานกับฝ่ายบริการการใช้ประโยชน์เครื่องมือ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2560

สืบเนื่องจากทางศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ให้ความอนุเคราะห์รับ นางสาวพิราวรรณ กนกนากและนางสาวจุไรวรรณ ทิศทองคำ นักศึกษาสาขาวิชาเคมีเพื่ออุตสาหรรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เข้ารับการฝึกงานในฝ่ายบริการการใช้ประโยชน์เครื่องมือ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ หลังจากได้รับการฝึกงานมาระยะเวลาหนึ่งและได้มีการนิเทศนักศึกษาฝึกงานจาก ผศ.ดร.โสภา เชี่ยวชาญวุฒิวงศ์ ไปแล้วในวันที่ 6 กรกฎาคม 2560 เวลา 9.00 - 11.00 น. ไปแล้วนั้น ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 นักศึกษาฝึกงานทั้งสองท่านได้ทำการนำเสนอผลการฝึกงานแก่รองผู้อำนวยการและบุคลากรจากฝ่ายบริการการใช้ประโยชน์เครื่องมือ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคในโลยี เพื่อเป็นการนำเสนอผลการฝึกงานก่อนที่จะจบการฝึกงาน ทั้งนี้ทางศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รวบรวมภาพความประทับใจไว้ดังนี้

ประมวลภาพ


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://cse.wu.ac.th/archives/1732

TOP