นักศึกษาจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหรรม ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี นำเสนอผลการฝึกงานกับฝ่ายบริการการใช้ประโยชน์เครื่องมือ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี