ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจ สำนักวิชาการจัดการ เป็นวิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจ สำนักวิชาการจัดการ เป็นวิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)

เมื่อวันที่ 6-7 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจ สำนักวิชาการจัดการ ซึ่งประกอบด้วย อาจารย์ ดร.จรรยา ชาญชัยชูจิต อาจารย์ ดร.พนิดา แช่มช้าง อาจารย์ ดร.วิภาวรรณ กลิ่นหอมและอาจารย์นลินี ทินนาม ได้รับเชิญจากจังหวัดนครศรีธรรมราชให้เป็นวิทยากรบรรยาย ฝึกปฏิบัติ และระดมความคิดเห็นประจำกลุ่ม ในการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ณ เขาพลายดำรีสอร์ท อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีนายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดประชุม และมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย นายอำเภอ ปลัดอำเภอ ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดนครศรีธรรม จำนวน 80 คน

ผลที่ได้จากการประชุมในครั้งนี้ จะนำไปสู่การวางแผนยุทธศาสตร์ เพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราชในอนาคตให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 และนโยบาย Thailand ของรัฐบาลต่อไป

ประมวลภาพ

TOP