อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจ สำนักวิชาการจัดการ เป็นวิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)