ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ผศ.ดร.พีรรัชต์  ไทยนะ อาจารย์สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ได้รับรางวัลเภสัชกรภาคใต้ดีเด่น ประจำปี 2560 สาขาเภสัชกรการศึกษาผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรรัชต์  ไทยนะ อาจารย์ประจำสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ได้รับรางวัลเภสัชกรภาคใต้ดีเด่น ประจำปี 2560 สาขาเภสัชกรการศึกษา โดยได้เข้ารับรางวัลดังกล่าวเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2560 ในงานประชุมวิชาการทางเภสัชศาสตร์ ประจำปี 2560 : Pharmacist 4.0 ขับเคลื่อนเมืองไทยด้วยหัวใจเภสัชกร ซึ่งงานประชุมดังกล่าวเป็นการจัดร่วมระหว่างสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรรัชต์ สำเร็จการการศึกษาเภสัชศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และปริญญาเอก สาขา Pharmacology จาก University of Melbourne, Australia เมื่อ ปี พ.ศ. 2558 เคยเป็นอาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ก่อนมาเป็นอาจารย์ประจำ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในปี 2553 จนถึงปัจจุบัน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรรัชต์   ถือเป็นอาจารย์ที่ได้ทุ่มเท เวลาให้กับการสอน การดูแลนักศึกษา การวิจัยอย่างเต็มที่ และเป็นที่ยอมรับของทั้งผู้ร่วมงาน นักศึกษาและบุคลากรภายนอก  จึงสมควรอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติ รางวัลเภสัชกรภาคใต้ดีเด่น ประจำปี 2560  สาขาเภสัชกรการศึกษา

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ขอแสดงความยินดีต่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรรัชต์ ไทยนะ

TOP