ผศ.ดร.พีรรัชต์  ไทยนะ อาจารย์สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ได้รับรางวัลเภสัชกรภาคใต้ดีเด่น ประจำปี 2560 สาขาเภสัชกรการศึกษา