ข่าวทั่วไป

รศ.ดร.สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ คณบดีสำนักวิชาการจัดการ ได้รับการแต่งตั้งจากสภาวิชาชีพบัญชีรองศาสตราจารย์ ดร.สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ คณบดีสำนักวิชาการจัดการ และอาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับการแต่งตั้งจากสภาวิชาชีพบัญชี ในฐานะที่เป็นผู้เชี่ยวชาญและมีความรู้ ความสามารถ ตลอดจนประสบการณ์ เป็นอย่างมากในการพัฒนาวิชาชีพบัญชีด้านการศึกษา จึงได้รับเชิญให้เป็นกรรมการ ในคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี วาระปี 2560 - 2563

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://management.wu.ac.th/

TOP