ข่าวสมัครงาน

ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดโครงการคลินิกเทคนิคการแพทย์

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 22/๒๕60 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดโครงการคลินิกเทคนิคการแพทย์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ จำนวน 12 ราย นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลการคัดเลือกดังนี้
- ผู้ผ่านการคัดเลือก คือ นางสาวลัดดาวัลย์ ปานมาศ
- ผู้ผ่านการคัดเลือกสำรอง คือ นางสาวสวรส พรหมรอด


อนึ่งมหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกบรรจุหรือยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้ตามความเหมาะสม

TOP