ข่าวทั่วไป

คณบดี สำนักวิชาการจัดการ มวล.ต้อนรับผู้บริหารคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิผู้บริหารคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จำนวน 30 คน นำโดย ผศ.ดร.สาลินันท์ บุญมี คณบดี ศึกษาดูงาน "ระบบการจัดการเรียนการสอนสำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์" โดยมี รศ.ดร.สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ คณบดี และคณาจารย์ร่วมให้การต้อนรับและบรรยายสรุป เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 101 อาคารวิชาการ 3

ภาพกิจกรรม

TOP