ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดส่วนสื่อสารองค์กร

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดส่วนสื่อสารองค์กร จำนวน 1 อัตรา นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครตามขั้นตอนที่ 1 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและกำหนดการสอบสัมภาษณ์ ดังนี้

ก. รายชื่อ
1. นายพงศ์พิพัฒน์ พรมแก้ว
2. นางสาวฤทัยรัตน์ ด้วงมาก
3. นางสาวสิริโสภา กุณฑลรัตน์
4. นางสาวอาลิสา สายทอง
5. นายสุทธิพงศ์ ประทุมมาศ
6. นายอัครวิทย์ ดอกกฐิน
7. นายกรวิทย์ คงสิบ
8. นางสาวพัชริยา ปวงทะนะ

ข. กำหนดการสอบสัมภาษณ์
วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 15/2 อาคารบริหาร ชั้น 2 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์


TOP