ข่าวสมัครงาน

ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานตำแหน่งวิศวกร ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์พนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ครั้งที่ 27/๒๕60 ตำแหน่งวิศวกร (ฝ่ายบริการระบบเครือข่ายและสื่อสาร) สังกัด ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล จำนวน 2 ราย ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2560 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ผ่านการคัดเลือกคือ นายอภิรักษ์ ใจซื่อ
ผู้ผ่านการคัดเลือกและได้รับการบรรจุเป็นพนักงาน มหาวิทยาลัยกำหนดให้มีการเรียนภาษา
อังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดจำนวน 2 รายวิชา โดยต้องผ่านในระดับคะแนน B ขึ้นไป ในกรณีที่ผลการเรียนไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดให้ถือว่าไม่ผ่านการประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้างทำงาน

อนึ่งมหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกบรรจุหรือยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้ ตามความเหมาะสม


TOP