ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิทยาศาสตร์การเกษตรเป็นวิทยากรให้กับเกษตรกรสวนมะนาว

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครศรีธรรมราช ได้จัดกิจกรรมฝึกอบรมโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ หลักสูตร "มะนาว อินทรีย์ บัญชีต้นทุน" ให้แก่เกษตรกร บ้านไสเหรียง หมู่ที่ 7 ตำบลนาพรุ อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 53 คน เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2555 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรพระพรหม จำกัด อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช
 
กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรผู้ปลูกมะนาวได้มีความรู้ความเข้าใจในการแก้ไข การป้องกันโรคของมะนาวซึ่งชาวสวนมะนาวประสบอยู่ในปัจจุบัน รวมถึงสามารถบันทึกบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพของเกษตรกรด้วย
 
การจัดกิจกรรมดังกล่าว นายอรรถกร พรมวี นักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การเกษตร สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัย วลัยลักษณ์ ได้ไปเป็นวิทยากรและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับเกษตรกรบ้านไสเหรียง ในหัวข้อ "โรคของมะนาวและแนวทางการควบคุมโรคพืชโดยชีววิธี" และได้แนะนำวิธีการขยายเชื้อราไตรโครเดอร์มาอย่างง่ายด้วย พบว่าเกษตรกรให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่ง เพราะในช่วงเวลาที่ผ่านมา ต้นมะนาวล้มตายเป็นจำนวนมาก จึงต้องพยายามหาวิธีการฟื้นฟู รักษา และป้องกันการเกิดโรคที่สามารถปฏิบัติเองได้

TOP