นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิทยาศาสตร์การเกษตรเป็นวิทยากรให้กับเกษตรกรสวนมะนาว