ข่าวสมัครงาน

รับสมัครเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1 อัตรา และเจ้าหน้าที่พัฒนาส่งเสริมห้องปฏิบัติการและวิเคราะห์ทดสอบ 1 อัตรา

ด้วย อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีความประสงค์รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1 อัตรา และเจ้าหน้าที่พัฒนาส่งเสริมห้องปฏิบัติการและวิเคราะห์ทดสอบ 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. หน้าที่และความรับผิดชอบ
1.1 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
- การควบคุมดูแล วิเคราะห์ วางแผน พัฒนาระบบ และติดตามงานการเงินและบัญชีภายในหน่วยงาน
- ควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณต่างๆ ของโครงการ/หน่วยงาน ให้เป็นไปตามระบบทางการเงินและบัญชี
- การศึกษาและรวบรวมข้อมูลทางการเงินและบัญชีเพื่อเป็นแนวปฏิบัติของหน่วยงาน
- ติดต่อประสานการทำงาน ให้ความร่วมมือ สนับสนุนการให้บริการแก่งาน / หน่วยงานอื่น เพื่อให้การดำเนินงานของอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และโครงการที่รับผิดชอบให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว
- แก้ไข ปรับปรุง และพัฒนาการทำงานในส่วนที่รับผิดชอบ เพื่อให้การดำเนินงานของ อุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และโครงการที่รับผิดชอบ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว
- สรุปประมวลจัดทำรายงานและเสนอแนะแนวทางการดำเนินงานในงานที่รับผิดชอบให้ผู้บังคับบัญชาทราบเป็นระยะ ๆ
- ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

1.2 เจ้าหน้าที่พัฒนาส่งเสริมห้องปฏิบัติการและวิเคราะห์ทดสอบ
- ให้บริการแก่ลูกค้าของอุทยานวิทยาศาสตร์ในโครงการพัฒนาศักยภาพของห้องปฏิบัติการสำหรับการให้บริการแก่ภาคอุตสาหกรรมให้เป็นไปตามขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานที่ได้กำหนดไว้
- ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ การใช้ประโยชน์โครงการพัฒนาศักยภาพของห้องปฏิบัติการสำหรับการให้บริการแก่ภาคอุตสาหกรรม เพื่อเปิดโอกาสให้มีผู้ขอใช้บริการได้อย่างกว้างขวาง
- ส่งเสริมการใช้บริการห้องปฏิบัติการของอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการใช้ของเอกชนในพื้นที่ได้อย่างกว้าง
- วิเคราะห์ความต้องการห้องปฏิบัติการ บริการ ของอุตสาหกรรมในพื้นที่เพื่อการจัดตั้งห้องปฏิบัติการ
- ติดต่อประสานการทำงาน ให้ความร่วมมือ สนับสนุนการให้บริการแก่งาน / หน่วยงานอื่น เพื่อให้การดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพของห้องปฏิบัติการสำหรับการให้บริการแก่ภาคอุตสาหกรรมอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และโครงการที่รับผิดชอบให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว
- แก้ไข ปรับปรุง และพัฒนาการทำงานในส่วนที่รับผิดชอบ เพื่อให้การดำเนินงานของ อุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และโครงการที่รับผิดชอบ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว
- สรุปประมวลจัดทำรายงานและเสนอแนะแนวทางการดำเนินงานในงานที่รับผิดชอบให้ผู้บังคับบัญชาทราบเป็นระยะ ๆ
- ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

2. คุณสมบัติทั่วไป
ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ 9 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.2535
3. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
3.1 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาบัญชี มีประสบการณ์ด้านบัญชีธุรกิจหรือที่เกี่ยวข้องและสอดคล้องกับลักษณะงานอย่างน้อย 1-2 ปี หรืออาจบรรจุผู้ที่มีวุฒิไม่ตรงได้ หากมีประสบการณ์ที่เหมาะสม
3.2 เจ้าหน้าที่พัฒนาส่งเสริมห้องปฏิบัติการและวิเคราะห์ทดสอบ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทาง วิทยาศาสตร์ทุกสาขา หรือมีประสบการณ์ตรงตามลักษณะงานที่ต้องการไม่น้อยกว่า 1-2 ปี หรืออาจบรรจุผู้ที่มีวุฒิไม่ตรงได้ หากมีประสบการณ์ที่เหมาะสม

4. คุณสมบัติอื่น ๆ
4.1 ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติต่อไปนี้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องในตำแหน่งนั้นๆ
- มีทักษะทางคอมพิวเตอร์
- มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
4.2 เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติงานประจำเต็มเวลาได้
4.3 เป็นผู้ใฝ่รู้และมีความตั้งใจจริงในการทำงาน รวมทั้งต้องสามารถทุ่มเทและอุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย
4.4 เป็นผู้ที่มีความเข้าใจและยอมรับเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพการทำงานและเงื่อนไขต่าง ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
4.5 อัตราเงินเดือน
4.5.1 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี อัตราเงินเดือน 15,000 บาท
4.5.2 เจ้าหน้าที่พัฒนาส่งเสริมห้องปฏิบัติการและวิเคราะห์ทดสอบ อัตราเงินเดือน 15,000 บาท

5. เงื่อนไขการปฏิบัติงาน
5.1 ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกบรรจุเข้าปฏิบัติงาน เป็นลูกจ้างสังกัดอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีและเจ้าหน้าที่พัฒนาส่งเสริมห้องปฏิบัติการและวิเคราะห์ทดสอบ
5.2 ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

6. เอกสารและหลักฐานการสมัคร
6.1 ใบสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์แล้ว พร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาสีดำขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 รูป
6.2 สำเนาใบปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตร และสำเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript of records) ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป จำนวน 1 ฉบับ
6.3 หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงานของหน่วยงานในปัจจุบัน
6.4 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
6.5 สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
6.6 สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล เป็นต้น จำนวน 1 ฉบับ
6.7 ผู้สมัครที่ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วจะต้องมีหลักฐานผ่านการเกณฑ์ทหาร จำนวน 1 ฉบับ
ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องในสำเนาเอกสารทุกฉบับ หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนดไว้ในประกาศรับสมัครแล้วให้ถือว่าผู้สมัครรายนั้นขาดคุณสมบัติในการสมัครและไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกหรือบรรจุเป็นพนักงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในครั้งต่อไป

7. การสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ในตำแหน่งนี้สามารถยื่นใบสมัคร ได้ ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 21 สิงหาคม 2560 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น.(เว้นวันหยุดราชการ)โดยใบสมัคร download ได้ที่ http://dp2.wu.ac.th/JU/tem.pdf
วิธีการส่งใบสมัคร (กรุณากรอกข้อมูลให้เรียบร้อยก่อนยื่นใบสมัคร)
(1) ยื่นด้วยตัวเอง ที่
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (อาคารนวัตกรรม)
222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160
โทร. 0-7567-3576 โทรสาร 0-7567-3572

(2) สามารถสมัครทางไปรษณีย์ (ใบสมัครต้องถึงก่อนวันที่ปิดรับสมัคร)
โดยส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครไปที่
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (อาคารนวัตกรรม)
222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160 วงเล็บมุมซองว่า (สมัครงาน)

8. การดำเนินการคัดเลือก
อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยจะดำเนินการคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามขั้นตอนดังนี้
8.1 ขั้นตอนที่ 1 พิจารณาประเมินคุณวุฒิการศึกษา ผลการศึกษา ประสบการณ์ ของผู้สมัคร
8.2 ขั้นตอนที่ 2 ดำเนินการสัมภาษณ์เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ทัศนคติ ความสนใจ ความตั้งใจจริง การแสดงออก มนุษยสัมพันธ์ และบุคลิกภาพอื่น ๆ เป็นต้น

9. กำหนดการสอบและการแจ้งผล
โครงการฯจะแจ้งผลการคัดเลือกทุกขั้นตอนให้ทราบและกำหนดการคัดเลือกตามขั้นตอนที่ 2 (กรณีที่ผ่านการคัดเลือกตามขั้นตอนที่ 1 แล้ว) ให้ผู้สมัครทราบตามที่อยู่ที่ผู้สมัครให้ไว้ในใบสมัคร

10. เงื่อนไขอื่น ๆ
10.1 ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกและได้รับการเรียกตัวเข้าปฏิบัติงานแต่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ทันทีในเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ในคราวนั้น
10.2 ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกและขึ้นบัญชี “สำรอง” ไว้ โครงการฯ จะเรียกตัวต่อเมื่อได้เรียกตัวผู้ผ่านการคัดเลือก “ตัวจริง” แล้วตามลำดับ และหรือโครงการฯอาจจะพิจารณาตามความจำเป็นและเหมาะสม
10.3 โครงการฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกและตรวจสอบเอกสารและหลักฐานการสมัครอื่น ๆ ในภายหลังตามความเหมาะสมได้
10.4 การปลอมแปลงหลักฐานและเอกสารการสมัครอาจมีความผิดตามกฎหมาย มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาให้เข้ารับการสอบคัดเลือกหรือบรรจุเป็นพนักงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในครั้งต่อไป


TOP