ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ "การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาด้านการวิจัยในรูปแบบของการอบรมเชิงปฎิบัติการกับการเดินทางของงานวิจัยและวิทยานิพนธ์"

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเอเชียศึกษา และหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ "การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาด้านการวิจัยในรูปแบบของการอบรมเชิงปฎิบัติการกับการเดินทางของงานวิจัยและวิทยานิพนธ์" ในวันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30 - 17.30 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคารวิชาการ 1 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมี ดร.อุทัย ดุลยเกษม บรรยายหัวข้อ "การเดินทางของงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ : การตั้งโจทย์คำถาม การเขียนงานวิจัยและวิทยานิพนธ์" และผศ.ดร.อัญชลี ชยานุวัชร บรรยายหัวข้อ "ทักษะการเรียบเรียง การทบทวนวรรณกรรมของงานวิจัยและวิทยานิพนธ์"


TOP