ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ "การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาด้านการวิจัยในรูปแบบของการอบรมเชิงปฎิบัติการกับการเดินทางของงานวิจัยและวิทยานิพนธ์"