ขอเลื่อน Forum "US-ASEA under the Era of Donald Trump : Potentials and Prospectus