ข่าวเด่น

มวล. - สวรส. ลงนามความร่วมมือ สนับสนุน ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยระบบสุขภาพและการแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) สนับสนุนการจัดตั้งและดำเนินงานของ “ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยระบบสุขภาพและการแพทย์” (Center of Excellence in Health System and Medical Research) มุ่งตอบสนองการพัฒนาระบบสุขภาพของประเทศ พัฒนาโจทย์วิจัยเชื่อมต่อจากระดับพื้นที่สู่ระดับประเทศ พร้อมพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายจากความรู้ในงานวิจัยควบคู่กับการพัฒนานักวิจัยหน้าใหม่ โดยได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ นายแพทย์พีรพล สุทธิวิเศษศักดิ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ในการสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยระบบสุขภาพและการแพทย์ เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุม 1 หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร โดยมี อาจารย์ ดร.นายแพทย์อุดมศักดิ์ แซ่โง้ว หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยระบบสุขภาพและการแพทย์ และแพทย์หญิงวัชรา ริ้วไพบูลย์ ผู้จัดการสำนักจัดการงานวิจัยและประสานโครงการ ร่วมเป็นพยานในพิธีลงนาม

ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีนโยบายชัดเจนในการส่งเสริมการวิจัยในรูปแบบของการพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้และสร้างเครือข่ายนักวิชาการ ผ่านการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านต่างๆ สำหรับการวิจัยด้านสุขภาพนั้น มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้จัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยระบบสุขภาพและการแพทย์ (CE-HSMR) ขึ้น เพื่อเชื่อมโยงงานวิชาการ นวัตกรรมสร้างสรรค์ในสถาบันอุดมศึกษากับการแก้ปัญหาและพัฒนาประเทศ มุ่งเน้นการนำความรู้จากงานวิจัยไปประยุกต์ใช้จริง และสามารถตอบสนองต่อความต้องการ ตลอดจนมุ่งเน้นทำวิจัยในลักษณะการสะสมและต่อยอดองค์ความรู้ที่ทันต่อสถานการณ์ เพื่อตอบโจทย์และแก้ปัญหาด้านสุขภาพและการแพทย์ของประเทศ

รักษาการแทนอธิการบดี กล่าวอีกว่า มหาวิทยาลัยยินดีให้การสนับสนุนการดำเนินงานของ CE-HSMR อย่างเต็มที่ ทั้งการสนับสนุนเชิงนโยบาย บุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ การบริหารจัดการ และงบประมาณ เพื่อให้ศูนย์สามารถสร้างงานวิจัย สร้างเครือข่ายนักวิจัยที่มีศักยภาพสูง นำไปสู่องค์ความรู้เพื่อจัดการเชิงระบบ หรือต้นแบบการพัฒนาระบบสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ

ด้าน นายแพทย์พีรพล สุทธิวิเศษศักดิ์ ผู้อำนวยการ สวรส. กล่าวว่า สถาบันการศึกษาตามภูมิภาคต่างๆ นับเป็นศูนย์กลางและแหล่งทรัพยากรที่มีทั้งองค์ความรู้และบุคลากรที่มีความสามารถจำนวนมาก โดยเฉพาะด้านการวิจัยในสาขาต่างๆ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีนโยบายสนับสนุนงานด้านการวิจัยที่ชัดเจน สอดคล้องกับนโยบายของ สวรส. และยังเป็นแนวทางที่สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาระบบวิจัยของประเทศอีกด้วย ความร่วมมือระหว่าง สวรส. และ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในครั้งนี้ จึงนับเป็นความร่วมมือที่มีแนวโน้มของความสำเร็จค่อนข้างสูง โดย สวรส. ได้มีแผนดำเนินงานในการร่วมสนับสนุนศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยสุขภาพและการแพทย์ ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ไม่ว่าจะเป็น การสนับสนุนด้านงบประมาณ การสนับสนุนด้านการพัฒนาศักยภาพ การบริหารจัดการงานวิจัย การพัฒนาระบบวิจัย และการสร้างเครือข่ายวิจัยที่สามารถเชื่อมโยงการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อมุ่งเป้าให้เกิดผลลัพธ์และผลกระทบในเชิงสุขภาพและระบบสุขภาพของประชาชน

การลงนามความร่วมมือในครั้งนี้มีกรอบระยะเวลาบังคับใช้เป็นเวลา 3 ปี เริ่มตั้งแต่ลงนามร่วมกัน โดยความร่วมมือดังกล่าว นอกจากจะเป็นกลไกสนับสนุนการพัฒนาระบบสุขภาพของประเทศแล้ว ยังส่งเสริมให้เกิดโอกาสในการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรของทั้งสองสถาบัน ผ่านการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการวิจัย การบริหารจัดการงานวิจัย และด้านอื่นๆ อีกด้วย

ประมวลภาพ

ภาพและข่าวโดย: หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร

TOP