สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ศึกษาดูงานหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)