ข่าวทั่วไป

สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ศึกษาดูงานหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)

คณาจารย์และบุคลากร สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นำทีมโดย อาจารย์ ดร.นายแพทย์ปรัชญะพันธุ์ เพชรช่วย คณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ และนายแพทย์จรัส จันทร์ตระกูล ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ศึกษาดูงานหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ที่วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 ณ อาคารปิยชาติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต โดยมี รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ กัมมาล กุมาร ปาวา คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และคณาจารย์ร่วมให้การต้อนรับ พร้อมบรรยายเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) เพื่อนำมาใช้พัฒนา ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนให้เป็นภาษาอังกฤษอย่างเต็มรูปแบบ ทั้งยังได้ศึกษาการใช้เทคโนโลยีบูรณาการการเรียนการสอน อย่าง Mobile Learning ที่มีประสิทธิภาพ ใช้ได้จริงและเกิดผลสัมฤทธิ์ตรงตามจุดประสงค์


TOP