ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ขอเชิญผู้สนใจร่วมฟังการสอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโท สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

ขอเชิญผู้สนใจร่วมฟังการสอบวิทยานิพนธ์ของนางสาววราศรี แสงกระจ่าง นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) ศึกษาวิทยานิพนธ์เรื่อง การวิเคราะห์สมบัติทางภายภาพ คุณค่าทางโภชนาการ และสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพของรังนกนางแอ่นสีขาวในประเทศไทย ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องบรรยาย 3 อาคารวิชาการ 5

TOP