ข่าวเด่น

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รับมอบทุนอุดหนุน การวิจัยและพัฒนาต้นแบบระบบไมโครเวฟสำหรับลดความชื้นขยะศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รับมอบทุนอุดหนุนการวิจัย โครงการ "การวิจัยและพัฒนาต้นแบบระบบไมโครเวฟสำหรับลดความชื้นขยะ" จาก นายธเนศ วิชชุไตรภพ กรรมการผู้จัดการ บริษัท แฟร์เวย์ โฮลดิ้ง จำกัด ในการนี้มี อาจารย์ ดร.ผานิตย์ คุ้มฮิ้น ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ และผู้แทนจากบริษัท แฟร์เวย์ โฮลดิ้ง ร่วมเป็นเกียรติในการลงนามสัญญารับทุน เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุม 1 หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร

โครงการ "การวิจัยและพัฒนาต้นแบบระบบไมโครเวฟสำหรับลดความชื้นขยะ" เป็นผลงานการวิจัยของ นายไพรวัลย์ เกิดทองมี นักวิทยาศาสตร์ สังกัดศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งได้ทำการศึกษา วิจัย และพัฒนาระบบการให้ความร้อนด้วยคลื่นไมโครเวฟกำลังสูงเพื่อลดความชื้นขยะ ทำให้ได้เทคโนโลยีต้นแบบไมโครเวฟที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการลดความชื้นจากขยะที่มีความชื้นสูง เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการขยะที่มีปริมาณมากและเป็นปัญหาในระดับประเทศอยู่ในขณะนี้ ซึ่งการรับทุนอุดหนุนการวิจัยในครั้งนี้ มีมูลค่าทุนวิจัย จำนวน 300,000 บาท แบ่งจ่ายเป็น 2 งวด งวดที่ 1 จำนวน 200,000 บาท และงวดที่ 2 จำนวน 100,000 บาท โดยมีระยะเวลาดำเนินโครงการ 90 วัน

นายไพรวัลย์ เกิดทองมี ในฐานะหัวหน้าโครงการวิจัย ได้ทำการศึกษาคลื่นไมโครเวฟมาเป็นระยะเวลานาน มีผลงานการคิดค้นและนวัตกรรมการวิจัยที่ได้รับรางวัลในระดับประเทศ และได้รับอนุสิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ์หลายรายการ การวิจัยและพัฒนาต้นแบบระบบไมโครเวฟสำหรับลดความชื้นขยะ ซึ่งกำลังอยู่ระหว่างการวิจัยและพัฒนาอยู่นี้ จะเป็นอีกหนึ่งผลงานที่นอกจากจะสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์แล้ว ผลงานการวิจัยดังกล่าวยังเป็นประโยชน์ต่อภาคเอกชนที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะ และเป็นประโยชน์ยิ่งต่อการแก้ไขปัญหาขยะของประเทศ เพื่อให้สามารถดำเนินการกับขยะได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ

ประมวลภาพ

ภาพและข่าวโดย: หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร

TOP