ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานสายวิชาการตำแหน่งอาจารย์ หลักสูตรกายภาพบำบัด

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานของมหาวิทยาลัยในสายวิชาการ ครั้งที่ 30/2560 ตำแหน่งอาจารย์ หลักสูตรกายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ จำนวน 4 อัตรา ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายวิชาการ ครั้งที่ 230/๒๕60 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2560 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครตามขั้นตอนที่ ๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและรายละเอียดการสอบดังนี้
1. ตำแหน่งอาจารย์ สาขากายภาพบำบัดทางระบบกล้ามเนื้อและกระดูก
ก. รายชื่อ
นางสาวไฮฟะ สาแม
ข. การสอบ
(1) สอบนำเสนอผลงานวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ในเวลา 10 นาที (ใช้ MS PowerPoint)
(2) สอบสัมภาษณ์
ค. กำหนดการสอบ มหาวิทยาลัยจะแจ้งให้ทราบภายหลัง

2. ตำแหน่งอาจารย์ สาขากายภาพบำบัดทางระบบหายใจ หัวใจ และหลอดเลือด
ไม่มีผู้ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติเบื้องต้น


TOP