ข่าวการศึกษา

พิธีมอบเกียรติบัตรและทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่น มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2554


 

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555 ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จัดพิธีมอบเกียรติบัตรและทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่น มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2554 โดยได้รับเกียรติจาก ดร. กีร์รัตน์ สงวนไทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรและทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่น จำนวน 20 คน ณ ห้องตุมปัง อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โอกาสนี้ ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร. ผดุงศักดิ์ สุขสอาด ผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมแสดงความยินดีแก่นักศึกษาที่ได้รับรางวัลด้วย

 
ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้จัดกิจกรรมสัมมนาสหกิจศึกษา เพื่อให้นักศึกษาสหกิจศึกษาภาค 2/2554 ได้นำเสนอผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ได้ถ่ายทอดประสบการณ์การไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ให้แก่เพื่อนนักศึกษา รุ่นน้อง และคณาจารย์ของแต่ละหลักสูตร

 
ในการนี้ศูนย์สหกิจศึกษา ได้กำหนดให้แต่ละหลักสูตรได้คัดเลือกตัวแทนนักศึกษาที่มีผลงานในการนำเสนอดีเด่นของหลักสูตร เพื่อร่วมคัดเลือกเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัย โดยแบ่งเป็น ประเภทงานประจำและงานโครงการ โดยได้ทำการคัดเลือกเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555 ณ ห้องบรรยาย 209 และ 217 อาคารเรียนรวม 5 ทั้งนี้นักศึกษาที่ชนะเลิศ รางวัลที่ 1-3 ของแต่ละประเภท ได้เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าร่วมนำเสนอผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาเครือข่ายภาคใต้ตอนบน เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

 

รางวัลการประกวดการนำเสนอผลงานสหกิจศึกษา
ประเภทงานโครงการพิเศษ
ชนะเลิศ นาย อาฏิล ศิริพัธนะ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
ปฎิบัติงานสหกิจศึกษา ณ ห้องปฏิบัติการวิจัยการจำลองขนาดใหญ่ NECTEC

รองชนะเลิศอันดับ 1 นายอารีฟ เจะเซ็ง
หลักสูตร อนามัยสิ่งแวดล้อม สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
ปฎิบัติงานสหกิจศึกษา ณ บริษัท เอ็ม เอ็ม พี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

รองชนะเลิศอันดับ 2 นายอัครวิชญ์ เล็กเจริญ
หลักสูตร วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร
ปฎิบัติงานสหกิจศึกษา ณ หน่วยปฏิบัติการวิจัย เทคโนโลยีเครือข่าย NECTEC

รางวัลชมเชย
1. นางสาวณัฐถา แก้ววัฒนา หลักสูตรเทคโนโลยีอาหาร สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
โรงแรม บันยันทรี ภูเก็ต
2. นางสาว จุฑามาศ เรืองเพ็ง หลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
บริษัท ง่วนเชียงอุตสาหกรรมอาหาร
3. นางสาวเบญจมา มีถาวร หลักสูตรวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ สำนักวิชาวิศวะฯ
บริษัท พาเนลพลัส จำกัด
4. นาย ธีรภัทร์ มากจริง หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
การไฟฟ้าเขต 2 นครศรีธรรมรา
5. นาย รณชัย จันทร์พริ้ม หลักสูตรวิศวกรรมเคมีและกระบวนการ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
บริษัท.ปตท.อะโรเมติกส์ จำกัด (มหาชน
6. นายวีรวัฒน์ รอดยินดี และ นางสาวกิ่งแก้ว อภิชาตเมธา หลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง สำนักวิชาวิศวะฯ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและ
7. นางสาวจริยา เกิดสุวรรณ์ หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
บริษัท สยามแซมเพอเมด จำกัด

ประเภทงานประจำ
ชนะเลิศ นายภัทรวุฒิ ทวี
หลักสูตรเทคโนโลยีแอนิเมชั่นและมัลติมีเดีย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ บริษัท ดีบัซส์ จำกัด

รองชนะเลิศอันดับ 1 นายยุทธภัณฑ์ เทพเเก้ว, นางสาว วิลันดา ลีลัคนาวีระ
การจัดการดำเนินงานและโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ บริษัท สหวิริยาสตีล อินดัสทรีส์ จำกัด (มหาชน)

รองชนะเลิศอันดับ 2 นายสุรัตน์ ฐานะกาญจน์
หลักสูตรการตลาด มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ บริษัท ซิตโต้ จำกัด สำนักงานเวียดนาม

รางวัลชมเชย
1. นางสาวสิริรัตน์ เพชรรัตน์ หลักสูตรภูมิภาคศึกษา สำนักวิชาศิลปศาสตร์
โรงแรมรายาวดี กระบี่
2. นายตรัย สุวรรณวงศ์ หลักสูตรภาษาจีน สำนักวิชาศิลปศาสตร์
สายการบินนกแอร์
3. นางสาวธิดารัตน์ ธรรมจิตราภรณ์ หลักสูตรการจัดการสารสนเทศ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ
4. นางสาว อัญชิษฐา กิ้มภู่/ นางสาวธัญญารัตน์ นาคเอี่ยม/ นาย ถนอมศักดิ์ จงจิตต์
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ สำนักวิชาการจัดการ
บริษัท เอเลเฟ่นฮิลส์ จำกัด
5. นางสาวปานระวี ตั้งโชโต บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การโรงแรม เจดับบลิว แมริออท ภูเก็ต
6. นางสาวจุฑารัตน์ รักษ์ศรีทอง/ นางสาวดารา พลาศรี
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน สำนักวิชาการจัดการ
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
7. นางสาวศศิวรรณ ทองรักษ์/ นางสาวเบญญาทิพย์ ปลักปลา
หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ สำนักวิชาการจัดการ
บริษัท เดอะบิสซิเนส จำกัด

ประมวลภาพข่าวที่เกี่ยวข้อง : มวล.จัดงานสหกิจศึกษา คณาจารย์ นักศึกษาในเครือข่ายฯ กว่า 1500 คน สนใจเข้าร่วม

TOP