พิธีมอบเกียรติบัตรและทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่น มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2554