ข่าวเด่น

บัณฑิตสาขาวิชากายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ สร้างผลงานยอดเยี่ยม คว้า 2 รางวัลในการประกวดนวัตกรรมลดความเหลื่อมล้ำ

บัณฑิตสาขาวิชากายภาพบำบัด ปีการศึกษา 2559 สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สร้างผลงานยอดเยี่ยม คว้า 2 รางวัลในการประกวดนวัตกรรมลดความเหลื่อมล้ำ "หัวข้อภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและผู้สูงอายุ" ในงานสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2560 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26-27 กรกฎาคม 2560 ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมกับวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล

นางสาวเรวดี โสภา และ นางสาววันวิสาข์ สุตระ บัณฑิตสาขาวิชากายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ผลงาน"เครื่องช่วยเดินแบบมีล้อพร้อมเลเซอร์และที่นั่ง" โดยมี อาจารย์ ดร.ประภัสสร คลังสิน และ อาจารย์ฉัตรดาว เสพย์ธรรม เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา นางสาวอนงค์นารถ สุวัชรังกูร และนางสาวธุรกรรณ์ ดิลัคณาภรณ์ ได้รับรางวัลดีเด่น ผลงาน "เครื่องออกกำลังกายขา" โดยมีอาจารย์ฉัตรดาว เสพยาธรรม เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

ทั้งนี้ สาขาวิชากายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นสาขาวิชากายภาพบำบัดเพียงแห่งเดียวที่เข้าร่วมแข่งขันและได้รับรางวัลจากนายพุฒิพัฒน์ เลิศเชาวสิทธิ์ อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ซึ่งท่านได้กล่าวชื่นชม นักศึกษา อาจารย์สาขาวิชากายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่สามารถนำองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับงานทางด้านกายภาพบำบัดมาประยุกต์ใช้จนก่อให้เกิดนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม


TOP