สำนักวิชาการจัดการ เชิญฟังการบรรยาย จิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างยั่งยืนในยุคโลกาภิบัตร โดยทาซานบอย