ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานตำแหน่งนิติกร ส่วนนิติการ

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานของมหาวิทยาลัยในสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ครั้งที่ 34/๒๕60 ตำแหน่งนิติกร สังกัดส่วนนิติการ จำนวน 4 อัตรา ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ครั้งที่ 24/2560 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครตามขั้นตอนที่ ๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและรายละเอียดการสอบดังนี้
ก. รายชื่อ
(1) ตำแหน่งนิติกร (งานนิติการและพัฒนากฎหมาย)
001 นายวิรัตน์ นาทิพเวทย์
002 นางสาวฐศิรกุล อัครบวร
004 นางสาวพันนิดา หนังสือ
007 นางภัตทรา หลักเพชร
010 ว่าที่ ร.ต.หญิง ขวัญนภา สุโสะ
011 นางสาวรัตนา พลเยี่ยมแสน
013 นางสาวภิญญาพัชญ์ เห็นประเสริฐ

(2) ตำแหน่งนิติกร (งานสอบสวนและวินัย)
003 ว่าที่ ร.ต.ปรีชา ดำสนิท
005 นางสาวธิติยา ศรีสวัสดิ์
008 นางศิริรัตน์ จันทร์ตรี
009 นายเกรียงไกร จันทร์มณี
012 นายอนุรักษ์ เสนาชาติ
100 นายวรพล ช่วยนุกูล
101 นางสาวสุนันทา นนทเภท

ข. สอบความรู้ความสามารถทั่วไป ดังนี้

(1) วิชาคอมพิวเตอร์ : สอบปฏิบัติคอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office 2010 (MS Word, MS Excel
และ MS PowerPoint)
(2) วิชาภาษาไทย : สอบข้อเขียนสรุปประเด็น สรุปความ และเขียนเรียงความ

ค. กำหนดการสอบ
วันที่ 6 สิงหาคม 2560 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3 อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (B8)
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช
- 09.00-11.00 น. สอบวิชาคอมพิวเตอร์
- 11.00-12.30 น. สอบวิชาภาษาไทย


TOP