ข่าวทั่วไป

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำกัด ประกาศจัดจ้างผู้สอบบัญชีภาคเอกชนเป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ประจำปี 2561

สหกรณ์ฯ ได้ออกประกาศฯ รับสมัครผู้สอบบัญชีภาคเอกชน เพื่อเป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ฯ ประจำปี 2561 (ปีทางบัญชีประจำปี 2561 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2560 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2561) ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 18 ก.ย. 2560

ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทีี่ http://saving.wu.ac.th/?p=558

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://saving.wu.ac.th/
TOP