ข่าวทั่วไป

ประชุมสัมมนานักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์โดยส่วนสื่อสารองค์กรจัดการประชุมสัมมนาประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ประจำปี ๒๕๖๐ หัวข้อ “การสื่อสารองค์กรในยุคดิจิทัล” เพื่อเป็นการสร้างเครือข่าย นักประชาสัมพันธ์ นักสื่อสารองค์กร และผู้รับผิดชอบงานด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรของหน่วยงานองค์กรต่างๆ ได้รู้จัก พบปะพูดคุยและแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ รวมทั้งเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ได้รับความรู้ กลยุทธ์การสื่อสารสารภาพลักษณ์องค์กรจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยและหน่วยงานองค์กรต่างๆ ผ่านการบริการวิชาการแก่สังคมและกิจกรรมสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร

ส่วนสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ขอเรียนเชิญบุคลากรในหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมการประชุมสัมมนา ในวันพฤหัสบดีที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๐๐ น. ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยไม่มีค่าลงทะเบียนใดๆ ทั้งสิ้น

กำหนดการ

TOP