หน่วยงาน-โครงการวิจัย

โครงการอุทยานพฤกษศาสตร์

ประวัติความเป็นมาในการจัดตั้งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ปี พ.ศ.2533 ได้กำหนดให้มีการพัฒนาพื้นที่ทั้งหมดของมหาวิทยาลัยให้เป็นแหล่งเรียนรู้ภายใต้ชื่อ  “อุทยานการศึกษา” เพื่อเทอดพระเกียรติพระบาทสมเด็จ  พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  ในวโรกาสเฉลิมฉลองศิริราชสมบัติครบ 50 ปี  “กาญจนาภิเษก”  และสนองแนวพระราชดำริด้านสิ่งแวดล้อม การศึกษาวัฒนธรรม และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากร

 

   อุทยานพฤกษศาสตร์   เป็นอุทยานหนึ่งในอุทยานการศึกษา” เฉลิมพระเกียรติ” มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  เป็นแหล่งปลูกสร้างสวนพฤกษศาสตร์  เพื่อจัดหารวบรวม ปลูก บำรุงรักษาและจัดแสดงพันธุ์ไม้วงศ์ต่างๆ ของประเทศไทยและภูมิภาคใกล้เคียง  ให้เป็นแหล่งศึกษาวิจัยด้านพืชและอนุรักษ์พันธุ์ไม้พื้นถิ่นตามสภาพนิเวศแบบต่างๆ ของพื้นที่เดิม  ตลอดจนพัฒนาสภาพแวดล้อมในพื้นที่ให้เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ตามธรรมชาติ  แหล่งเรือนพักรับรองนักเรียนค่ายโอลิมปิกวิชาการ  และแหล่งพักผ่อนหย่อนใจของคนทั่วไปที่ต้องการความสงบสุข เข้าถึงธรรมชาติของป่าไม้พื้นถิ่นดั้งเดิม

 

 

วิสัยทัศน์แหล่งรวบรวม อนุรักษ์พรรณไม้พื้นถิ่นภาคใต้  เป็นสวนพฤกษศาสตร์ระดับมหาวิทยาลัย  เพื่อการเรียนรู้  วิจัย  ด้านพรรณไม้และแหล่งพักผ่อนหย่อนใจของประชาชน

 

 

พันธกิจ   1.จัดหา  รวบรวม  ปลูกบำรุง  และจัดแสดงพรรณไม้วงศ์ต่างๆ  ของประเทศ  โดยเน้นพรรณไม้พื้นถิ่นภาคใต้เป็นหลัก

   2.ศึกษาวิจัยด้านพรรณพืชและอนุรักษ์พรรณไม้พื้นถิ่นตามสภาพนิเวศพื้นที่เดิม

   3.เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพันธุ์พืชสู่ประชาชน  ให้เกิดความตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรพันธุ์พืช

   4.จัดสภาพ และพัฒนาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตามอัธยาศัยและแหล่งพักผ่อนหย่อนใจของประชาชน


TOP