ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยาย หัวข้อ "จิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างยั่งยืนในยุคโลกาพิบัติ" โดยคุณนเรศ สุรินทร์ หรือ ทาซานบอย