ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และผู้สนใจ เข้าร่วมอบรมสัมมนาในหัวข้อ การวิเคราะห์วัสดุขั้นสูงด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดและเทคนิคการกระจายพลังงานรังสีเอกซ์ (FESEM)

ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และผู้สนใจ เข้าร่วมอบรมสัมมนาในหัวข้อ "การวิเคราะห์วัสดุขั้นสูงด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด และเทคนิคการกระจายพลังงานรังสีเอกซ์ (FESEM)" ในวันที่ 7-8 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุม 1 อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

รับจำนวนจำกัด 30 ท่าน ภายใน 31 สิงหาคม 2560 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เบญจพร สมจิต โทร. 075 673224

ผู้สนใจสามารถลงชื่อได้ที่ https://goo.gl/forms/4YvJAwaKqLfBZdkT2


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://cse.wu.ac.th/archives/1744

TOP