ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และผู้สนใจ เข้าร่วมอบรมสัมมนาในหัวข้อ การวิเคราะห์วัสดุขั้นสูงด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดและเทคนิคการกระจายพลังงานรังสีเอกซ์ (FESEM)