ข่าวสมัครงาน

รับสมัครผู้ช่วยสอนสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์รับสมัครผู้ช่วยสอนสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ จำนวน 2 อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. หลักสูตร สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
2. จำนวน 2 อัตรา
3. อัตราค่าจ้าง 24,150 บาท/เดือน
4. ระยะเวลาการจ้าง จัดทำสัญญาจ้างและจ้างแบบเต็มเวลา ระยะเวลา 1 ปี
5. คุณวุฒิและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

5.1 ปริญญาโททางด้านสาขาวิชาคณิตศาสตร์หรือสถิติ
5.2 มีศักยภาพและความสามารถด้านการสอนรวมถึงการผลิตสื่อการสอนให้ทันสมัย
5.3 มีทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์ตลอดจนการสืบค้นข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ผ่านระบบ Internet
5.4 มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีและสามารถให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยาแก่นักศึกษาได้

6. ภาระงาน

6.1 ทำหน้าที่สอนรายวิชาทางสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติพื้นฐาน รวมถึงการทบทวนการสอน
6.2 ควบคุมการสอบ, และเก็บคะแนนสอบย่อย
6.3 ประเมินผลการเรียนการสอน
6.4 จัดค่ายคณิตศาสตร์ในระดับประถมและมัธยมได้
6.5 ภาระงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

7. กำหนดวันรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2555
8. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2555
9. กำหนดวันสอบสัมภาษณ์ (สอบสัมภาษณ์เชิงวิชาการ) วันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2555เวลา 13.30-16.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ศูนย์บริการการศึกษา อาคารไทยบุรี
10. ประกาศผลการคัดเลือก วันอังคารที่ 1 พฤษภาคม 2555
11. เริ่มปฏิบัติงาน วันอังคารที่ 8 พฤษภาคม 2555

ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโดยตรงได้ที่ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
(คุณอมรรัตน์) โทรศัพท์ 075-672005-6 E-mail :is@wu.ac.th

 


TOP