ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

อบรมหลักสูตร Pride of Walailak “รักวลัยลักษณ์ รักษ์พลังงาน”

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์โดยคณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน ฝ่ายประชาสัมพันธ์และส่งเสริมกิจกรรม (ส่วนทรัพยากรมนุษย์ ส่วนสื่อสารองค์กร และโครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว) จัดอบรมหลักสูตร Pride of Walailak “รักวลัยลักษณ์ รักษ์พลังงาน” รุ่นที่ 2 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม 4 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มีบุคลากรจากหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมอบรมประมาณ 80 คน โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม อาจารย์ ดร.อัตนันท์ เตโชพิศาลวงศ์ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร กล่าวรายงาน และอาจารยบัณฑิต งานวัฒนศิลป์ วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกบรรยาย เรื่อง “การจัดการพลังงานอยางรูคุณคา”

การอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทุกคนได้รับทราบถึงนโยบายการอนุรักษ์พลังงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่ง ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ให้ความสำคัญในการประหยัดพลังงานด้านต่าง ๆ จึงประกาศเป็นนโยบายการอนุรักษ์พลังงานอย่างชัดเจน เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินการด้านการจัดการพลังงาน โดยให้บุคลากรทุกคนเข้ามามีส่วนร่วม และให้ถือว่า การอนุรักษ์พลังงานเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารทุกระดับ บุคลากร นักศึกษาและทุกคนต้องถือปฏิบัติและให้ความร่วมมือดำเนินการตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด ที่สำคัญมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้กำหนดแผนและเป้าหมายการอนุรักษ์พลังงาน โดยจะลดการใช้พลังงานลงให้ได้อย่างน้อยร้อยละ 10 ต่อปี

โอกาสเดียวกันเพื่อให้ทุกคนได้รับความรู้ รับทราบข้อมูลของการใช้พลังงานในมหาวิทยาลัย และวิธีการดำเนินการด้านเทคนิคเพื่อการประหยัดพลังงาน ทางโครงการมหาวิทยาลัยสีเขียวได้นำเสนอความคืบหน้าการจัดการพลังงานของมหาวิทยาลัย และมาตรการประหยัดที่จะขอความร่วมมือจากทุกคนทุกหน่วยงาน โดยมี ดร. วีรพงศ์ โชติช่วย หัวหน้าโครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว นายขจรศักดิ์ เพชรานันท์ วิศวกร และนายณัฐพล วิทยานุภากร วิศวกร ร่วมพูดคุย

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นอาคารควบคุมภาครัฐที่มีการใช้พลังงานในปริมาณสูงตามพระราชกฤษฎีกากำหนดอาคารควบคุม พ.ศ. 2538 ซึ่งต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550

โครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) หมายถึง มหาวิทยาลัยที่มีการบริหารจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพ ภายใต้แนวคิดการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและการประหยัดพลังงาน มีการใช้ทรัพยากรที่คุ้มค่า ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน มีการบูรณาการด้านการอนุรักษ์พลังงาน และสิ่งแวดล้อมเข้าไปในการเรียนการสอน การวิจัย และในทุกกิจกรรมของมหาวิทยาลัย

อนึ่ง การจัดอบรมหลักสูตร Pride of Walailak “รักวลัยลักษณ์ รักษ์พลังงาน” รุ่นที่ 1 จัดเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2560 ณ อาคารเรียนรวม 7 โดยมีพนักงานรักษาความปลอดภัย พนักงานรักษาความสะอาด และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 300 คน

ภาพกิจกรรม

TOP