อบรมหลักสูตร Pride of Walailak “รักวลัยลักษณ์ รักษ์พลังงาน”