ข่าวทั่วไป

WU to School อาจารย์และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์ และสายศิลป์ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช เยี่ยมชม มวล.

ส่วนสื่อสารองค์กรได้จัดโครงการ WU to School โดยได้รับสนใจจากอาจารย์และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์ และสายศิลป์ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช จำนวนกว่า 550 คน เข้าร่วมฟังบรรยายข้อมูลแนวทางการศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย โดยผู้บริหาร คณบดี คณาจารย์และบุคลากรร่วมให้การต้อนรับและพูดคุย ณ ห้อง 1301 อาคารเรียนรวม 1 ดังนี้

วันที่ 10 สิงหาคม 2560 เวลา 13.30 – 16.00 น. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายศิลป์
วันที่ 11 สิงหาคม 2560 เวลา 13.30 – 16.00 น. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์

โครงการ WU to School จัดขึ้นเพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัยไปยังโรงเรียนพื้นที่กลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยกับโรงเรียน

กำหนดการ

TOP