ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และตำแหน่งพนักงานธุรการ สังกัดศูนย์บริหารทรัพย์สิน

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานของมหาวิทยาลัยในสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ครั้งที่ 33/๒๕60 สังกัดศูนย์บริหารทรัพย์สิน ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (งานบัญชี/จัดซื้อ/ธุรการ) จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ครั้งที่ 33/2560 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครตามขั้นตอนที่ ๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและรายละเอียดการสอบดังนี้
ก. รายชื่อ
1. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (งานบัญชี/จัดซื้อ/ธุรการ)
001 นางสาววรัญญา นราฤทธิพันธ์
002 นางสาวสุภาวดี ดำนาคแก้ว
003 นางสาวมัฒธณิตาศ์ ตันประเสริฐวงศ์
005 นางกชพรรณ สุทธิรักษ์
009 นางสาวนุสรา ช่วยตรึกตรอง
010 นางสาวสิรภัทรา เสพธรรม
012 นางสาวกฤษณา เกตุบุญนาค
015 นางสาวศุภลักษณ์ คงศรี
017 นางสาวพุมรินทร์ ลือชา
018 นางสาวศุภลักษณ์ มุสิด
019 นางสาวสมิตานันท์ โรมวิลาศ
020 นางสาวสิรินาถ สรรพบพิตร
021 นางสาววิรัญญา ประสารพจน์
100 นางสาวนิลเนตร ฝั่งชลจิตต์


2. ตำแหน่งพนักงานธุรการ
004 นางสาวรัตนาพร ทศพล
007 นางสาวมัลลิกา อาจหาญ
008 นางสาวศิริวรรณ ปักเข็ม
011 นางสาวศุภาวรรณ คงทน
013 นางสาวจันทร์จิรา ฟุ้งเฟื่อง
014 นางสาวพลอยชมพู ทองคำ
016 นางสาวอรทัย ใจจาง

ข. สอบความรู้ความสามารถทั่วไป ดังนี้
(1) วิชาคอมพิวเตอร์ : สอบปฏิบัติคอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office 2010 (MS Word, MS Excel และ MS PowerPoint)
(2) วิชาภาษาไทย : สอบข้อเขียนสรุปประเด็น สรุปความ และเขียนเรียงความ

ค. กำหนดการสอบ
วันที่ 13 สิงหาคม 2560 ณ ห้อง Etesting 4 อาคารศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช
- 09.00-11.00 น. สอบวิชาคอมพิวเตอร์
- 11.00-12.30 น. สอบวิชาภาษาไทย

 

 


TOP