ข่าวทั่วไป

อธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ มอบช่อดอกไม้ ชื่นชมคุณค่าและแสดงความยินดีแด่ผู้ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติและสร้างชื่อเสียงแก่มหาวิทยาลัยเมื่อวันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมโมคลาน อาคารบริหาร ก่อนวาระการประชุมบริหาร ครั้งที่ 8/2560 ได้มีพิธีมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีต่อผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากร ผู้ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติและสร้างชื่อเสียงแก่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้มอบช่อดอกไม้และกรอบภาพที่ระลึกแสดงความยินดีต่อ รองศาสตราจารย์ ดร.ชิตณรงค์ ศิริสถิตย์กุล และรองศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี (รองศาสตราจารย์ ดร. เสน่ห์ รุจิวรรณ รักษาการแทนคณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์เป็นตัวแทนรับมอบ) ที่ได้รับการเชิดชูเกียรติสู่หอเกียรติยศ พสวท. (DPST Hall of Fame) เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์แอทเซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าว กรุงเทพฯ

รองศาสตราจารย์ ดร.ชิตณรงค์ ศิริสถิตย์กุล บัณฑิตโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(พสวท.) รุ่น 5 ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการสังคม และอาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ อดีตผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี บัณฑิตโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(พสวท.) รุ่น Z ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ Center of Excellence for Ecoinformatics และอาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

จากนั้น ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ ได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีต่อทีมบุคลากรสายปฏิบัติการและบริหารงานทั่วไปของศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล ประกอบด้วย นายมานิตย์ จิตต์ประไพย นายอภิชาติ กิจวิจารณ์ นายวชิรศักดิ์ โภคากรณ์ นางสาวจุฬาพร พันธ์กำเนิด นางสาวสุภาพร ทองจันทร์ และ ดร.เปรมฤดี นุ่นสังข์ ได้รับรางวัลชนะเลิศผลงานด้านนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ “ระบบจองรถออนไลน์ (Smart Transportation by e-Carbooking)” ในงานมหกรรมการแสดงผลงานด้านนวัตกรรมและการพัฒนางานประจำสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 2 จัดโดยเครือข่ายวิจัยบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษาและที่ประชุมสภาข้าราชการพนักงานและลูกจ้าง มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) ระหว่างวันที่ 27-28 กรกฏาคม 2560 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่

ประมวลภาพ

TOP