ข่าวการศึกษา

นักศึกษาระดับ ป.โท เคมี นำเสนอผลงานวิจัยในเวทีสากล

นางสาววริษา ธรรมสังวาลย์ นักศึกษาทุน พสวท. ชั้นปีที่ 1 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเคมี นำเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ หัวข้อ Anion and Ligand Effects in Iron(III) Spin Crossover Complexes ในงานประชุม The 6th Asian Conference on Coordination Chemistry (ACCC6) ณ Melbourne Convention and Exhibition Centre ประเทศออสเตรเลีย ระหว่างวันที่ 23-28 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา

งานวิจัยที่ นางสาววริษา นำเสนอนั้น เป็นส่วนหนึ่งของโครงงานวิจัยระดับปริญญาตรี ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ) และได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพื่อร่วมงานประชุมนี้จากโครงการ พสวท. ซึ่งขณะนี้นางสาววริษา ได้ดำเนินการวิจัยต่อยอดจากงานวิจัยเดิมในระดับปริญญาตรี เพื่อให้มีความสมบูรณ์ด้านองค์ความรู้ใหม่ของสารประกอบแม่เหล็กแบบสปินครอสโอเวอร์ และได้มีการวางแผนการทำวิจัยร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ รศ.ดร.เดวิด เจมส์ ฮาร์ดิง รวมไปถึงการเตรียมแผนการทำวิจัยระยะสั้นที่ University of Otago ประเทศนิวซีแลนด์ กับกลุ่มวิจัยของ Prof. Sally Brooker ในอีก 1 ปีข้างหน้าอีกด้วย


TOP