ข่าวทั่วไป

มวล. ยินดีต้อนรับ มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

อาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (มทร.) วิทยาเขตตรัง ศึกษาดูงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ห้องปฏิบัติการทางเทคโนโลยีมัลติมีเดีย ห้องปฏิบัติการนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในวันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2555 ระหว่างเวลา 13.00-15.30 น.โดยจะให้การต้อนรับ ณ ห้อง Mac อาคารวิชาการ 6


TOP