ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

อ. ประจำศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยระบบสุขภาพและการแพทย์ ได้รับทุนสนับสนุนนักวิจัยจากองค์กรนานาชาติอาจารย์ นพ. ธารินทร์ เพ็ญวรรณ อาจารย์ประจำศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยระบบสุขภาพและการแพทย์ (Center of Excellence in Health System and Medical Research [CE-HSMR]) ได้รับทุนสนับสนุนนักวิจัยจาก International Association for Hospice and Palliative Care (IAHPC) ให้ไปนำเสนอผลงานทางวิชาการในงานประชุม 12th Asia Pacific Hospice Conference 2017 (APHC 2017) ณ ประเทศสิงคโปร์ ในวันที่ 26-29 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา ซึ่งทุนนี้จะมอบแก่ผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม 20 คน จากทั่วโลก

จุดประสงค์ของงานประชุมนี้เพื่อเน้นพัฒนาศักยภาพในการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง (palliative care) โดยเฉพาะในการสร้างระบบดูแลแบบองค์รวม อันได้แก่ การดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม (กาย จิต สังคม ละจิตวิญญาณ) การมีทีมสหสาขาในการทำงาน รวมไปถึงผู้ดูแล การมีระบบที่รองรับบริการในทุกระดับ ทั้งการเข้าถึงยาจำเป็นพื้นฐาน การอบรมบุคลากร ผู้ป่วยและญาติ และ การวิจัย ซึ่งยังเป็นสิ่งที่ยังต้องพัฒนาอีกมาก ซึ่งทั้งหมดนั้นเข้ากันกับ theme ของการประชุมในครั้งนี้ คือ "Greater than the Sum of its Parts" โดยมีผู้เข้าร่วมกว่า 1600 คน จาก 30 ประเทศทั่วโลก

ทั้งนี้ ความท้าทายหลักที่ทั่วโลกกำลังเผชิญคือ สังคมผู้สูงอายุที่มีปัญหามากขึ้นเรื่อยๆ ในทุกประเทศ การสร้างเครือข่ายทั้งในระดับพื้นที่ และระดับนานาชาติ การพัฒนาการเข้าถึงยาที่จำเป็น โดยเฉพาะยากลุ่ม opioid และ การพัฒนาการวิจัยในผู้ป่วยที่ได้รับการดูแลแบบประคับประคอง ซึ่งเป็นกลุ่มที่เปราะบางที่สุดในผู้ป่วยทั้งหมด

งานประชุม APHC นี้ จัดทุก 2 ปี โดยในปี พ.ศ. 2562 กำหนดจัดขึ้น ณ เมือง Subaraya ประเทศ Indonesia

TOP