อ. ประจำศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยระบบสุขภาพและการแพทย์ ได้รับทุนสนับสนุนนักวิจัยจากองค์กรนานาชาติ