ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

รวมพลังเครือข่ายวลัยลักษณ์ป้องกันภัยโรคไข้เลือดออกอย่างยั่งยืนเนื่อง ในวันแม่แห่งชาติ 9 สิงหาคม 2560เครือข่ายวลัยลักษณ์ร่วมใจป้องกันภัยโรคไข้เลือดออก มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้จัด “โครงการรวมพลังเครือข่ายวลัยลักษณ์ป้องกันภัยโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2560” เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2560 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา ณ หอประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วาริท เจาะจิตต์ คณบดีสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ที่ปรึกษาคณะทำงานป้องกันโรคไข้เลือดออก เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และรองศาสตราจารย์ ดร. จรวย สุวรรณบำรุง ประธานคณะทำงานป้องกันโรคไข้เลือดออก และหัวหน้าหน่วยวิจัยและบริการวิชาการโรคไข้เลือดออก กล่าวรายงาน

โครงการรวมพลังเครือข่ายวลัยลักษณ์ป้องกันภัยโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2560 มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคไข้เลือดออกของนักศึกษาและบุคลากรในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 2) สร้างความตระหนักของนักศึกษาในการจัดการสิ่งแวดล้อมของหอพักนักศึกษา และ 3) พัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีม การมีจิตอาสา และการทำงานร่วมกับผู้อื่นของนักศึกษา โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จากหอพักต่างๆ จำนวน 10 หอพัก และหอพักภายนอกมหาวิทยาลัยจำนวน 1,000 คน

รองศาสตราจารย์ ดร. จรวย สุวรรณบำรุง ประธานคณะทำงานป้องกันโรคไข้เลือดออก และหัวหน้าหน่วยวิจัยและบริการวิชาการโรคไข้เลือดออก ได้กล่าวถึงกิจกรรมที่ได้ดำเนินการว่า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกอย่างต่อเนื่อง ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ในปัจจุบันมหาวิทยาลัยมีระบบเฝ้าระวังดัชนีลูกน้ำยุงลาย ด้วยการแบ่งพื้นที่กว่า 9,000 ไร่ เป็น 6 โซนรับผิดชอบสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์โดยพนักงานทำความสะอาดทุกวันจันทร์ ส่งข้อมูลเข้าโปรแกรม http://wu-dengue.wu.ac.th ที่นำเสนอความเสี่ยงต่อการระบาดโรคไข้เลือดออก และกำลังอยู่ในช่วงของการทดลองใช้แนวทางปฏิบัติในการดูแลนักศึกษากรณีป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกจากศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตลอดถึงบทบาทของนักศึกษาที่มีจิตอาสาในนามชมรม “เครือข่ายวลัยลักษณ์ร่วมใจป้องกันภัยโรคไข้เลือดออก”

กิจกรรมประกอบด้วย การให้ความรู้สร้างความตระหนักโดยหน่วยวิจัยและบริการวิชาการโรคไข้เลือดออก การสร้างแสดงละครสะท้อนคิดของพนักงานทำความสะอาด การแสดงของชมรม “เครือข่ายวลัยลักษณ์ร่วมใจป้องกันภัยโรคไข้เลือดออก” และการร่วมกิจกรรมตอบคำถามชิงรางวัลของนักศึกษาที่เข้าร่วมโดยบูรณาการกับโครงการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาและประยุกต์ใช้รูปแบบการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์” ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

เครือข่ายวลัยลักษณ์ร่วมใจป้องกันภัยโรคไข้เลือดออกมหาวิทยาวลัยลักษณ์ ประกอบด้วย 1) ชมรม “เครือข่ายวลัยลักษณ์ร่วมใจป้องกันภัยโรคไข้เลือดออก” 2) คณะทำงานป้องกันโรคไข้เลือดออก 3) หน่วยวิจัยและบริการวิชาการโรคไข้เลือดออก 4) ส่วนกิจการนักศึกษา 5) ส่วนบริการกลาง 6) ส่วนอาคารสถานที่ 7) สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ และ 8) ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ดำเนินการเพื่อแก้ปัญหาโรคไข้เลือดออกอย่างต่อเนื่อง

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีจำนวนนักศึกษาโดยเฉลี่ย 6,000 คนต่อปีการศึกษา (ส่วนกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2560) พบว่า มีอัตราการป่วยของโรคไข้เลือดออกลดลงในช่วง 5 ปีย้อนหลัง พ.ศ. 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, และ มกราคม ถึง พฤษภาคม พ.ศ. 2559 มีอัตราการป่วยเท่ากับ 130, 145, 84, 69, 51, และ 30 รายต่อแสนประชากร (โรงพยาบาลท่าศาลา, 2558) ซึ่งจากสภาพการพักอยู่รวมกันในหอพัก สภาพแวดล้อมที่ตั้งของมหาวิทยาลัยที่เป็นที่ราบลุ่มมีน้ำขังในช่วงฝนตก ความเข้าใจต่อความรุนแรง ความตระหนักต่อการป้องกันโรคไข้เลือดออก และพฤติกรรมในการป้องกันส่วนบุคคลของนักศึกษา อาจทำให้มีโอกาสเสี่ยงต่อการป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกในมหาวิทยาลัยได้


TOP