รวมพลังเครือข่ายวลัยลักษณ์ป้องกันภัยโรคไข้เลือดออกอย่างยั่งยืนเนื่อง ในวันแม่แห่งชาติ 9 สิงหาคม 2560