โครงการจัดตั้งวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี ร่วมประชุม The Workshop on ASEAN Veterinary Statutory Body Network’s Strategic Plans