ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

โครงการจัดตั้งวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี ร่วมประชุม The Workshop on ASEAN Veterinary Statutory Body Network’s Strategic Plansเมื่อวันที่ 9 - 10 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.พีรศักดิ์ สุทธิโยธิน ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.เสรี ดอนแก้วบัว อาจารย์ประจำโครงการจัดตั้งวิทยาลัย เข้าร่วมการประชุม The Workshop on ASEAN Veterinary Statutory Body Network’s Strategic Plans, 2018-2020, AVSEN 2017 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสัตวแพทยสภา รับฟังการบรรยายเกี่ยวกับการจัดการแผนการศึกษาในมหาวิทยาลัยระดับอาเซียน เพื่อนำแนวทางมาปรับใช้ในการจัดการศึกษาของหลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์นานาชาติ ตามนโยบายของ ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในการเปิดหลักสูตรนานาชาติ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของบัณฑิตให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากล และสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งในภูมิภาคและต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในงานประชุมครั้งนี้ โครงการจัดตั้งวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี ได้ร่วมเจรจากับ Dr.Julie Strous, Executive Director, Australian Veterinary Boards Council Inc. ซึ่งเป็นหัวหน้าหน่วยงานที่รับรองสถาบันการศึกษาสัตวแพทยศาสตร์ ของประเทศออสเตรเลีย เพื่อวางแนวทางการนำเสนอโครงการจัดตั้งวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี ให้ได้รับการรับรองหลักสูตรในระดับนานาชาติ นอกจากนี้ ยังได้หารือกับ Prof.Tim Parkinson อดีตคณบดีของ The Institute of Veterinary, Animal and Biomedical Sciences, Massey University, New Zealand เพื่อวางแผนการให้ความร่วมมือทางการศึกษาระหว่างประเทศในอนาคต

ทั้งนี้ โครงการจัดตั้งวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี มีความมุ่งมั่นที่จะทำให้บัณฑิตมีความภาคภูมิใจในการศึกษา มีความรู้ ความสามารถเทียบเคียงได้ในระดับนานาประเทศ เป็นที่ยอมรับในระดับสากลและสามารถสร้างสรรค์งานนวัตกรรมอันเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมได้

ภาพและข่าวโดย: โครงการจัดตั้งวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

TOP