นักศึกษาป.โท จีนร่วมรายการวิทยุ อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มวล.