ข่าวทั่วไป

โครงการ WU to School โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชร่วมกิจกรรม

ส่วนสื่อสารองค์กรจัดโครงการ WU to School เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัยไปยังโรงเรียนพื้นที่กลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยกับโรงเรียน โดยได้รับความสนใจจากอาจารย์และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายศิลป์และสายวิทย์ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช จำนวนกว่า 550 คน เข้าร่วมฟังบรรยายข้อมูลแนวทางการศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย โดยผู้บริหาร คณบดี คณาจารย์และบุคลากรร่วมให้การต้อนรับและพูดคุย เมื่อวันที่ 10-11 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา ณ ห้อง 1301 อาคารเรียนรวม 1

กิจกรรมเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560 ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และรักษาการแทนคณบดีสำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ กล่าวต้อนรับและพูดคุยจุดเด่นของสำนักวิชา พร้อมด้วยคณบดีสำนักวิชาศิลปศาสตร์ รองคณบดีและคณาจารย์สำนักวิชาการจัดการ คณาจารย์สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ และผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษา ร่วมให้การต้อนรับและร่วมพูดคุยกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายศิลป์

กิจกรรมเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กล่าวต้อนรับ คณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ คณบดีสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ คณบดีสำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ รองคณบดีสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ รองคณบดีและคณาจารย์สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ รองคณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ รองคณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร รองคณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณาจารย์สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ คณาจารย์สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ และผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษา ร่วมให้การต้อนรับและร่วมพูดคุยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์

ภาพกิจกรรม

TOP