ข่าวเด่น

เยาวชนและชาวนครศรีฯ แห่ร่วมงาน “อัยยะถาปัตย์” ครั้งที่ 2 ตอน "แตกหน่อ"สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมวิชาการและนิทรรศการผลงานนักศึกษา “อัยยะถาปัตย์” ครั้งที่ 2 ตอน "แตกหน่อ" เพื่อแสดงผลงานการบริการวิชาการของอาจารย์และนักศึกษา สร้างการรับรู้และความเข้าใจในสาขาวิชาเปิดใหม่ของสำนักวิชา “สาขาการออกแบบภายในและสาขาภูมิสถาปัตย์” แก่เเยาวชนและผู้สนใจ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-17 สิงหาคม 2560 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า จังหวัดนครศรีธรรมราช

โดยในวันที่ 16 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา ได้มีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร. สุรินทร์ ไหมศรีกรด รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการต่างประเทศ ประธานกล่าวเปิดงาน อาจารย์ปรัชญา กฤษณะพันธ์ รักษาการแทนรองคณบดี สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ กล่าวรายงาน โดยมีนักเรียน เยาวชนและผู้สนใจชาวนครศรีธรรมราชและใกล้เคียงเข้าร่วมชมนิทรรศการและกิจกรรมต่างๆในแต่ละวันเป็นจำนวนมากกว่า 1,000 คนรองศาสตราจารย์ ดร. สุรินทร์ ไหมศรีกรด กล่าวว่า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีวิสัยทัศน์ในการ “เป็นหลักในถิ่น เป็นเลิศสู่สากล” เป็นหลักในถิ่น หมายความว่า มีความเกี่ยวข้อง สอดคล้องสัมพันธ์กับท้องถิ่น ทั้งในพื้นที่รายรอบมหาวิทยาลัยจังหวัดนครศรีธรรมราชและภาคใต้ เป็นมหาวิทยาลัยที่นำเอาผลงานการบริการวิชาการที่ได้ทำประโยชน์ให้แก่ท้องถิ่นไปเผยแพร่สู่ชาวโลก เป็นเลิศสู่สากล หมายความว่า เป็นมหาวิทยาลัยที่ทั่วโลกให้การยอมรับ

สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีอาจารย์ที่มีความรู้ ความสามารถ ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพให้แก่ประเทศไปแล้วจำนวนมาก อีกทั้งทางสำนักวิชาได้มีกิจกรรมการบริการวิชาการที่เป็นประโยชน์แก่ท้องถิ่น ชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่อง โดยทั้ง 4 สาขาวิชาที่เปิดสอน ทั้งสถาปัตยกรรม การออกแบบอุตสาหกรรม การออกแบบภายในและภูมิสถาปัตยกรรม ล้วนมีบทบาทในการเสริมสร้างสมรรถนะและความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ตามนโยบายของรัฐบาล ไทยแลนด์ 4.0 เพื่อให้ประเทศไทย มีความสามารถในการแข่งขันระหว่างประเทศโดยใช้เทคโนโลยี โดยการคิดบริหารเศรษฐกิจในแนวใหม่ Creative Economy ซึ่งการสร้างคุณค่า มูลค่าเพิ่มให้แก่ สินค้าและผลิตภัณฑ์นับเป็นส่วนสำคัญในการสร้างเศรษฐกิจที่ดีของประเทศ ซึ่งต้องใช้ผู้มีความรู้ ความสามารถทางด้านสถาปัตยกรรม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของสถาปนิกหรือนักออกแบบ จึงมีบทบาทสำคัญมากในการเสริมสร้างขีดความสามารถของประเทศเพื่อให้สามารถแข่งขันระดับโลกได้

รองศาสตราจารย์ ดร. สุรินทร์ ได้ฝากถึงน้องๆนักเรียน เยาวชนและผู้ปกครอง ว่า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ภายใต้การนำของ ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดี มีความมุ่งมั่นตั้งใจอย่างหนักแน่นที่จะเป็นมหาวิทยาลัยที่มีความสามารถในการแข่งขันระดับโลกและตั้งใจจะเป็นมหาวิทยาลัยที่ยืนอยู่แนวหน้าทั้งในประเทศไทย เอเชีย และระดับโลก เราจะสร้างความร่วมมือกับต่างประเทศให้มากขึ้นทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ ให้ชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชได้เห็นและภาคภูมิใจในมหาวิทยาลัยของท่านที่จะเป็นหลักในถิ่น มีความผูกพันกับท้องถิ่นและเป็นมหาวิทยาลัยแนวหน้าของโลกให้ได้

กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การจัดแสดงนิทรรศการผลงาน อาทิ นิทรรศการผลงานสถาปนิกและภูมิสถาปนิกที่ได้รับรางวัลนานาชาติ นิทรรศการผลงานนักศึกษาสาขาสถาปัตยกรรมและสาขาการออกแบบอุตสาหกรรม นิทรรศการแนวทางการศึกษาในสาขาการออกแบบภายในและสาขาภูมิสถาปัตยกรรม รวมทั้งกิจกรรมวาดเส้นสีน้ำสำหรับนักเรียนและผู้สนใจ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศุภวัฒน์ หิรัญธนวิวัฒน์ อาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กิจกรรมประกวดสร้างสรรค์จินตนาการลงบนสิ่งของในชีวิตประจำวัน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมกระดาษทำมือ (Paper Making) สำหรับนักเรียนและผู้สนใจ โดย คุณปวีณา ศรีวันทนียกุล ผู้เชี่ยวชาญจาก Webpage Papi Papercroft ทางด้านศิลปะการตัดและพับกระดาษ และกิจกรรม DIY อื่นๆ เช่น การทำลวดลายไปรษณียบัตร การวาดภาพเหมือน ภาพล้อเลียน ของที่ระลึกจากฝีมือนักศึกษา

ประมวลภาพ

ข่าว/ภาพ โดย นางสาวชลธิชา ปานแก้ว ส่วนสื่อสารองค์กร

TOP