ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งอาจารย์ หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 25/2560 ตำแหน่งอาจารย์ หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร จำนวน 1 อัตรา ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่องรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 25/2560 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2560 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัคร ตามขั้นตอนที่ 1 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและรายละเอียดการสอบดังนี้
ก. รายชื่อ
003 นางสาวศิราพร ศักดิ์พรหม

ข. การสอบ
1.1 สอบนำเสนอผลงานวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ ในเวลา 15 นาที (ใช้ MS PowerPoint)
1.2 สอบสัมภาษณ์ 20 นาที

ค. กำหนดการสอบ
วันที่ 24 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ อาคารวิชาการ 4 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช


TOP