อาจารย์ นพ.อภิชัย วรรธนะพิศิษฐ์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ได้รับพระราชทานทุนส่งเสริมบัณฑิต ประจำปี 2560 มูลนิธิอานันทมหิดล