ข่าวเด่น

อาจารย์ นพ.อภิชัย วรรธนะพิศิษฐ์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ได้รับพระราชทานทุนส่งเสริมบัณฑิต ประจำปี 2560 มูลนิธิอานันทมหิดล

อาจารย์ นพ.อภิชัย วรรธนะพิศิษฐ์ อาจารย์ประจำสำนักวิชาแพทยศาสตร์ เป็น 1 ใน 10 คน ที่ได้รับพระราชทานทุนส่งเสริมบัณฑิต ประจำปี 2560 แผนกแพทยศาสตร์ มูลนิธิอานันทมหิดล โดยได้รับเงินพระราชทานทุนจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นระยะเวลา 3 ปี

อาจารย์ นพ.อภิชัย ได้รับวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว จากแพทยสภา ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว ณ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ตั้งแต่ปี 2558 โดยได้นำเสนอโครงการพิเศษ “การพัฒนาระบบการติดตามและประเมินสถานการณ์กิจกรรมทางกายภาพของโรงเรียนแพทย์” เพื่อขอรับพระราชทานทุนส่งเสริมบัณฑิต ประจำปี 2560 นี้

ทั้งนี้ ทุนส่งเสริมบัณฑิต แผนกแพทยศาสตร์ “มูลนิธิอานันทมหิดล” จัดตั้งขึ้นตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตั้งแต่ พ.ศ.2517 โดยมีพระราชประสงค์เพื่อส่งเสริมอาจารย์รุ่นใหม่ในโรงเรียนแพทย์ให้สามารถพัฒนาความรู้ความสามารถ และมีคุณภาพเยี่ยงบัณฑิต ปฏิบัติหน้าที่หลักด้านวิจัย การสอน การบริการวิชาการแก่สังคม และการพัฒนาโรงเรียนแพทย์ เพื่อให้อาจารย์ใหม่สะสมความรู้ความสามารถจนกลายเป็นกำลังหลักในการพัฒนาโรงเรียนแพทย์ ซึ่งผู้ที่ได้รับทุนจะต้องเป็นอาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัย ผู้มีหน้าที่หลักในการสอนนักศึกษาแพทย์ในด้านปรีคลินิก และคลินิก เป็นอาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรม และอุทิศตนทำประโยชน์แก่สังคม อย่างเต็มความรู้ความสามารถสมพร อิสรไกรศีล ข่าว

TOP