ข่าวเด่น

สื่อสารองค์กร ม.วลัยลักษณ์ จัด Walailak brand Ambassador 2017เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา ส่วนสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดโครงการสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร : Walailak Brand Ambassador 2017 เพื่อให้ผู้แทนนักศึกษาแต่ละสำนักวิชา เป็นยุวฑูตทำหน้าที่เป็น Ambassor ในภารกิจกและกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัย และเป็น Presenter ในการจัดทำสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเผยแพร่ไปสู่กลุ่มเป้าหมาย โดยมีนักศึกษาจากสำนักวิชาต่างๆ เข้าร่วมจำนวน 60 คน ณ ห้องตุมปัง อาคารบริหารโอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ เป็นประธานกล่าวเปิดงานพร้อมบอกเล่าประสบการณ์ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนและการทำกิจกรรมระหว่างการเรียน การใช้ชีวิตในช่วงการเป็นนักศึกษา ประสบการณ์การใช้ชีวิต ตลอดจนบอกเล่าถึงการเข้ามาทำหน้าที่ตำแหน่งอธิการบดีของ ม.วลัยลักษณ์ ที่ต้องการพัฒนามหาวิทยาลัยแห่งนี้ให้เป็นแผ่นดินแห่งความรุ่งโรจน์ Land of Glory มุ่งสู่มหาวิทยาลัยวิจัยสมบูรณ์แบบ มหาวิทยาลัยแห่งคุณภาพ ปรับปรุงพัฒนาในส่วนต่างๆเพื่อก้าวสู่ World Class University ให้ได้

“ขอขอบคุณนักศึกษาทุกคนที่จะเข้ามาร่วมกันในการเผยแพร่กิจกรรม โครงการดีๆ ต่างๆ ของมหาวิทยาลัยที่จะเกิดขึ้นไปสู่สังคมภายนอก ทุกคนจะเป็น Brand Ambassador เพื่อสื่อสารไปสู่กลุ่มเป้าหมาย ซึ่งนักศึกษาอยู่ในวัยใกล้เคียงกับกลุ่มเป้าหมาย จะเข้าใจ เข้าถึงและรู้ถึงความต้องการของกลุ่มเป้าหมายได้ดีกว่า ขอให้ทุกคนได้ช่วยกันเผยแพร่กิจกรรมต่างๆในแบบฉบับของตัวเองเพื่อให้มหาวิทยาลัยแห่งนี้เป็นที่รู้จักกว้างขวางยิ่งขึ้น” ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ กล่าวอาจารย์ ดร.นายแพทย์ปรัชญะพันธุ์ เพชรช่วย คณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ ได้บอกเล่าถึงเส้นทางการเรียนแพทย์ของนักเรียนบ้านนอกคนหนึ่ง ที่มีความใฝ่ฝันสูงสุดที่จะเป็นเป็นนักศึกษาแพทย์ เพื่อกลับมารับใช้บ้านเกิดของตัวเอง ซึ่งเส้นทางกว่าจะก้าวไปถึงเป้าหมายนั้นไม่ได้ง่ายดายอย่างที่คิด แต่หากทุกคนมีความฝัน กล้าที่จะฝัน แม้ระหว่างทางจะลำบากเพียงใด ปลายทางจะมีความสวยงามรออยู่เสมอ จึงขอให้ทุกคนมีฝัน ตั้งใจเรียนและทำฝันของตัวเองให้เป็นจริง และกล่าวย้ำว่า การได้เป็น Walailak Brand Ambassador ถือเป็นหน้าที่อันทรงเกียรติ ที่จะเสริมสร้าภาพลักษณ์ให้กับมหาวิทยาลัย ในฐานะผู้แทนนักศึกษาในส่วนของ อาจารย์ ดร.อัตนันท์ เตโชพิศาลวงศ์ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร กล่าวว่า Walailak Brand Ambassador เป็นโครงการตามนโยบายของอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยเชิญผู้แทนนักศึกษาแต่ละสำนักวิชาเข้าร่วมกิจกรรม มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี ส่วนหนึ่งเพื่อทำหน้าที่เป็น Presenter ในการจัดทำสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ เพื่อเชื่อมโยงระหว่างมหาวิทยาลัยเผยแพร่ไปสู่กลุ่มเป้าหมาย และเป็น Ambassador ในภารกิจต่างๆ ของมหาวิทยาลัย

การจัดกิจกรรมในวันนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ทุกคนได้มาร่วมกันรับฟังแนวคิดนโยบายเพื่อจุดประกายในฐานะ Brand Ambassador ของมหาวิทยาลัย และกิจกรรมนี้จะดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยจะมีการจัดฝึกอบรมในด้านต่างๆ เช่น ภาวะการเป็นผู้นำ บุคลิกภาพ การพูดต่อที่ชุมชน ทักษะการบันทึกภาพ เขียนข่าว เป็นต้น

ความคิดเห็นของนักศึกษาที่เข้าร่วมเป็น Walailak Brand Ambassador

นางสาวณัฎฐณิชา สุวรรณคีรี นักศึกษาหลักสูตรภาษาจีน สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ผู้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว บอกว่า รู้สึกดีใจมากที่ได้เข้ามาเป็น Walailak Brand Ambassador รุ่นแรก กิจกรรมในวันนี้ทำให้ได้แรงบันดาลใจในการเรียนและการทำกิจกรรมระหว่างการเรียนอย่างมีคุณภาพ และพร้อมที่จะทำหน้าที่เป็น Ambassador ในการเผยแพร่กิจกรรมดีๆ ไปสู่สังคมอย่างเต็มความสามารถ อย่างไรก็ตามการเรียนในหลักสูตรภาษาจีนของ ม.วลัยลักษณ์ ทำให้เราได้เรียนกับอาจารย์ที่เป็นชาวจีน แล้วสามารถพูดภาษาจีนได้ตั้งแต่อยู่ชั้นปีที่ 2 อีกทั้งยังจะได้ไปเรียนที่เมืองฉงชิ่ง ประเทศจีน เพื่อฝึกภาษาจีน เป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษาอีกด้วย

นางสาวนวกมล นวการพาณิชย์ นักศึกษาหลักสูตรกายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ กล่าวถึงจุดเด่นในการเรียนในหลักสูตรกายภาพบำบัดของ ม.วลัยลักษณ์ ว่า เป็นหลักสูตรที่ลงถึงชุมชน เน้นการเรียนเกี่ยวกับการส่งเสริมป้องกันและรักษาฟื้นฟู เมื่อสำเร็จการศึกษาไปแล้วจะมีงานทำอย่างแน่นอน ทั้งนี้รู้สึกดีใจที่ได้เป็นตัวแทน Walailak Brand Ambassador รุ่นแรก และเนื่องจากเป็นคนที่มาเรียนไกล ภูมิลำเนาตัวเองอยู่ภาคอีสาน เมื่อได้มีโอกาสเข้ามาในโครงการนี้ก็จะเป็นตัวแทนเผยแพร่เกี่ยวกับชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยให้มากที่สุด

นายปริญญา สุวรรณ สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ บอกว่า ดีใจที่ได้เข้าร่วมโครงการนี้ จากที่ไม่ค่อยกล้าแสดงออกก็จะทำให้มีความกล้าแสดงออก มีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้น ทั้งนี้พร้อมที่จะเผยแพร่ข้อมูลดีๆต่างของมหาวิทยาลัยให้ให้ภายนอกแบบได้เข้าใจได้มากขึ้น

ประมวลภาพ

ข่าวและภาพโดยนายธีรพงศ์ หนูปลอด ส่วนสื่อสารองค์กร

TOP