ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ศูนย์บริการการศึกษา ร่วมกับสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ดำเนินการจัดสอบวัดสมรรถนะครูด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ครั้งที่ 2/60 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ( E-Testing )

ศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ดำเนินการจัดสอบวัดสมรรถนะครูด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ครั้งที่ 2 ปี 2560 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ( E-Testing ) ในวันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00-12.00 น. ณ อาคารศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล ห้อง E-Testing 3 และ E-Testing 4

TOP