ศูนย์บริการการศึกษา ร่วมกับสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ดำเนินการจัดสอบวัดสมรรถนะครูด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ครั้งที่ 2/60 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ( E-Testing )