ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับอุทยานพฤกศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านทวดทอง