ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานตำแหน่งอาจารย์ หลักสูตรรัฐศาสตร์

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานของมหาวิทยาลัยในสายวิชาการ ครั้งที่ 31/2560 ตำแหน่งอาจารย์ หลักสูตรรัฐศาสตร์ สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ จำนวน 5 อัตรา ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายวิชาการ ครั้งที่ 31 /๒๕60 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2560 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครตามขั้นตอนที่ ๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและรายละเอียดการสอบดังนี้
ก. รายชื่อ
1. ตำแหน่งอาจารย์ สาขาการเมืองการปกครอง
1.1 ตำแหน่งที่ 1 : ไม่มีผู้ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติเบื้องต้น
1.2 ตำแหน่งที่ 2 : ดร.สุชีพ พิริยะสมิทธิ์
2. ตำแหน่งอาจารย์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ : ดร.ณัฎฐินี ปิยะศิริพนธ์
3. ตำแหน่งอาจารย์ สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ : ไม่มีผู้สมัคร

ข. การสอบ
(1) สอบนำเสนอผลงานวิจัย/วิทยานิพนธ์ในเวลา 10 นาที (ใช้ MS PowerPoint)
(2) สอบสัมภาษณ์

ค. กำหนดการสอบ
1. ตำแหน่งอาจารย์ สาขาการเมืองการปกครอง ตำแหน่งที่ 2
วันที่ 31 สิงหาคม 2560 เวลา 15.00 น. ณ ห้องโมคลาน อาคารบริหาร ชั้น 2 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นครศรีธรรมราช หรือ ห้องประชุม 1 หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร
2. ตำแหน่งอาจารย์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์
วันที่ 31 สิงหาคม 2560 เวลา 15.30 น. ณ ห้องโมคลาน อาคารบริหารชั้น 2 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นครศรีธรรมราช หรือ ห้องประชุม 1 หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร

TOP