ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

สารสนเทศฯ มวล.ลงนามถ่ายทอดนวัตกรรมความรู้ด้านเทคโนโลยี ยกระดับการท่องเที่ยววิสาหกิจชุมชนสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์(มวล.) ลงนามข้อตกลงร่วมกับวิสาหกิจชุมชนการท่องเที่ยวขุนทะเล เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวของชุมชนอย่างสร้างสรรค์ด้วยนวัตกรรม 4.0 ณ ห้องประชุม 101 อาคารวิชาการ 3 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2560

รองศาสตราจารย์ ดร.พูลพงษ์ บุญพราหมณ์ รักษาการแทนคณบดีสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ กล่าวถึงการลงนามข้อตกลงครั้งนี้ว่า ถือเป็นพันธกิจหลักของสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ และพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อบริการชุมชน ให้สามารถขยายขีดความสามารถ โดยในการร่วมมือครั้งนี้ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ ได้ลงนามร่วมกับ นายดนัย รำพึงนิตย์ ปลัดเทศบาลขุนทะเลและประธานวิสาหกิจชุมชนการท่องเที่ยวขุนทะเล

ข้อตกลงความร่วมมือระบุถึงการให้การสนับสนุนทางด้านองค์ความรู้ เทคโนโลยี รวมถึงการอบรมเพื่อพัฒนาให้การท่องเที่ยวของวิสาหกิจชุมชนการท่องเที่ยวขุนทะเลเป็นไปอย่างสร้างสรรค์ ผ่านนวัตกรรม 4.0 อันเป็นการตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาลที่ผลักดันเศรษฐกิจของประเทศไทยด้วยนวัตกรรม นอกจากนี้สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ โดยหลักสูตรนิเทศศาสตร์ หลักสูตรการจัดการสารสนเทศดิจิทัล และหลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน จะนำความชำนาญของแต่ละด้านมาทำให้การท่องเที่ยวขุนทะเลมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ประมวลภาพ

TOP