ข่าวทั่วไป

สถาบันภาษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรม Get Togetherสถาบันภาษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WULI) จัดกิจกรรม Get Together ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา ณ สนามหน้าเรือนรับรอง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อให้อาจารย์ชาวไทยและชาวต่างชาติของสถาบันภาษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ร่วมพบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน อีกทั้งเพื่อเป็นการแสดงถึงการต้อนรับอันอบอุ่นจากคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยต่อคณาจารย์ชาวต่างชาติที่มาจากประเทศต่างๆทั่วโลก โดยมีคณาจารย์ทั้งชาวไทยและต่างชาติ บุคลากร เจ้าหน้าที่และนักศึกษา ร่วมงาน กว่า 50 คน

โอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นประธาน ร่วมพูดคุยและรับประทานอาหารร่วมกัน โดยมี อาจารย์ ดร.พงศธร เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา ผู้กำกับดูแลฝ่ายภายใน สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้การต้อนรับศาสตราจารย์ ดร. สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ถือได้ว่าเป็นมหาวิทยาลัยยุคใหม่ ที่ได้จัดตั้งสถาบันภาษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ Walailak University Language Institute (WULI) ขึ้น โดยมีจุดมุ่งหมาย เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี ทางสถาบันภาษาจึงได้มุ่งเน้นคัดเลือกอาจารย์ผู้สอนชาวต่างประเทศที่มีความรู้ ความสามารถ มาสอนภาษาเพื่อให้มั่นใจได้ว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จะได้ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาโดยแท้จริง

นอกจากนี้เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย จึงได้ทำการปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตรภาษาอังกฤษใหม่ทั้งหมด จึงกล่าวได้ว่า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ถือเป็นมหาวิทยาลัยเพียงแห่งเดียวในประเทศไทย ที่ให้ความสำคัญกับการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาทุกคน ทุกหลักสูตร อย่างเข้มข้น เพื่อให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ ในการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี และเพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานให้แก่บุคลากรผู้ที่มีความสำคัญยิ่งต่อการจัดการเรียนการสอนให้บรรลุตามวัตถุสงค์ จึงได้มีการจัดงาน Get Together ขึ้น เพื่อให้อาจารย์ในสถาบันภาษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ที่มาจากต่างประเทศรู้สึกอบอุ่น ซึ่งในกระบวนการจัดการเรียนการสอนจะมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ปัญหา อุปสรรคต่างๆเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขร่วมกัน อันจะเกิดประโยชน์ต่อนักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนภาษาอังกฤษอย่างมีความสุข สนุกสนาน และได้รับความรู้มากที่สุด

งาน Get Together ในครั้งนี้จัดขึ้นเป็น ครั้งที่ 2 ภายใต้บรรยากาศที่สวยงามของทะเลสาบเรือนรับรอง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อให้อาจารย์ชาวต่างชาติ ชาวไทยและผู้บริหารของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้มาพบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนกัน สร้างความรู้สุกอบอุ่น จากการต้อนรับของเจ้าบ้าน เหมือนวลัยลักษณ์เป็นบ้านหลังที่ 2 และเพื่อเป็นกำลังใจในการทำงาน ทำหน้าที่ในการสอนให้นักศึกษาไทย มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้ดีที่สุด และในอนาคตจะทำการคัดเลือกอาจารย์ชาวต่างชาติจากประเทศต่างๆเพิ่มเติม เพื่อให้สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นสถาบันที่มีความเข้มแข็งในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ อยู่ในระดับแนวหน้าของประเทศไทย โดยต้องทำให้สำเร็จตามเป้าหมายที่ว่า “บัณฑิตของเราจะต้องใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี” และเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่จะส่งเสริมขีดความสามารถของเด็กไทยให้ก้าวไกลสู่ AEC ได้อย่างภาคภูมิใจอีกด้วย ศาสตราจารย์ ดร. สมบัติ กล่าวในที่สุด

อาจารย์ ดร.พงศธร เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา ผู้กำกับดูแลฝ่ายภายในสถาบันภาษา กล่าวว่า สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ อาสาสมัครช่วยสอน (WULI JC) โดยได้คัดเลือกนักศึกษาคนไทย ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตั้งแต่ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป ที่มีใจรักและสนใจทำงานอาสาสมัคร มาเป็นผู้ช่วยสอนภาษาอังกฤษ โดยได้กำหนดเกณฑ์การคัดเลือก ให้ผู้สมัครจะต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75 ในปีการศึกษาล่าสุด ตลอดจนการสอบวัดความรู้ด้วยข้อสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ และการสอบสัมภาษณ์จากอาจารย์ของสถาบันภาษา เพื่อให้ได้นักศึกษาที่มีทักษะ มีความรู้ ความสามารถ ทางภาษาอังกฤษครบทั้ง 4 ด้าน คือ ฟัง พูด อ่าน เขียน โดยมีนักศึกษาสนใจเข้าร่วมสมัครกว่า 50 คน จากทุกสำนักวิชา ซึ่งเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่ยืนยันได้ว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีคุณภาพและความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษค่อนข้างดี

ทั้งนี้ นักศึกษากลุ่มนี้จะเป็นอีกกลไกหนึ่งที่จะช่วยให้การดำเนินงานของคณาจารย์ของสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นไปได้ด้วยดี ทั้งเป็นผู้ช่วยในการเรียน การสอนภาษาอังกฤษของอาจารย์ชาวต่างชาติในห้องเรียน ช่วยเป็นพี่เลี้ยงสอนภาษาให้กับรุ่นน้อง โดยใช้ความสนิทสนมใกล้ชิด ในรูปแบบพี่สอนน้อง ซึ่งจะง่ายต่อการเข้าใจ เข้าถึงและการเปิดใจรับการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษามากขึ้น และเพื่อเป็นต้นแบบ เป็นแรงบันดาลใจให้กับรุ่นน้องในการตั้งใจเรียนภาษาอังกฤษ ให้สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดีเช่นรุ่นพี่กลุ่มนี้ อาจารย์ ดร.พงศธร กล่าว

ประมวลภาพ

ข่าว/ภาพ โดย นางสาวชลธิชา ปานแก้ว ส่วนสื่อสารองค์กร

TOP