สถาบันภาษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรม Get Together