ข่าวทั่วไป

Walailak Ambassador Camp 2017

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยส่วนสื่อสารองค์กรจัด โครงการยุวทูตมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ Walailak Ambassador Camp 2017 โดยเชิญชวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนมาตรฐานและโรงเรียนเครือข่ายใน 14 จังหวัดภาคใต้ ซึ่งได้ดำเนินการคัดเลือกนักเรียน จำนวนประมาณ 100 คน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ในระหว่างวันที่ 24 - 26 สิงหาคม 2560 ณ ห้องปฏิบัติการพยาบาล 4 ชั้น 2 อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 8 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

โครงการยุวทูตมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ Walailak Ambassador Camp 2017 นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้พบปะ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ และการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยร่วมกับเพื่อนต่างสถาบัน พี่ ๆ นักศึกษา และคณาจารย์ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งนักเรียนจะได้ค้นพบตัวเองในการเลือกหลักสูตรที่จะศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา การจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นการจัดในรูปแบบค่ายการเรียนรู้ โดยเน้นให้นักเรียนได้รับข้อมูลการเรียนการสอน ศักยภาพของสำนักวิชา และจัดให้มีการเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ แหล่งการเรียนรู้ภายในมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ยังจัดการอบรมทักษะการเป็นผู้นำ ทักษะการสื่อสาร ทักษะด้านภาษาอังกฤษ ฯลฯ เป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของมหาวิทยาลัย สร้างความสัมพันธ์อันดีและความร่วมมือด้านต่างๆ ระหว่างมหาวิทยาลัยกับโรงเรียนและนักเรียน รวมทั้งทำหน้าที่เป็นสื่อบุคคลเพื่อสื่อสารข้อมูลต่างๆ ของมหาวิทยาลัย

กำหนดการ

TOP