ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญน้องๆ เยาวชนผู้สนใจด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดในงานโครงการ “การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 20” (The Twentieth Young Scientist Competition: YSC 2018)

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 20 (The Twentieth Young Scientist Competition: YSC 2018) โดยศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมดำเนินงานในฐานะหน่วยประสานงานส่วนภูมิภาค (ภาคใต้) ซึ่งการจัดการประกวดโครงงานดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นและสนับสนุนให้เยาวชนไทยในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 - 6 หรือเทียบเท่า ได้มีโอกาสพัฒนาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเป็นการยกระดับผลงานของเยาวชนไทยไปสู่เวทีระดับนานาชาติ และเพื่อคัดเลือกนักเรียนตัวแทนประเทศไทยไปเข้าร่วมการประกวดในงาน Intel International Science and Engineering Fair (Intel ISEF) ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

เยาวชนผู้สนใจด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สามารถจัดส่งข้อเสนอโครงงานผ่านระบบออนไลน์ SIMS ภายในวันที่ 29 กันยายน 2560 ทั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณปรียารัตน์ ธรฤทธิ์ ดวงแก้ว ผู้ประสานงานโครงการ โทร. 0 7567 3532, 0 7567 3509 โทรสาร 0 7567 3525 E-mail: preeyarat_ann@hotmail.com และสามารถดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ www.nectec.or.th/sims www.nectec.or.th/ysc หรือที่ facebook YSC ภาคใต้


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://cas.wu.ac.th/ysc2018

TOP